Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Krize

Pavel HříbekPavel Hříbek (* 1967 Vsetín); v Libeňském sboru v roce 2004.Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. (CEP)Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral. (KP)(1Pt 5,8)Dne 1. května 2004 se pak Česká republika stala novým členským státem Evropské unie. Završila tak dlouholeté období utužování vztahů s Evropskými společenstvími, které začalo sektorovým obchodním ujednáním a postupně se rozšiřovalo směrem k užší obchodní a politické spolupráci. Rozvíjení těsnějších styků s EU ve všech oblastech se stalo charakteristické především pro samostatnou Českou republiku, která učinila vstup do EU jednou ze svých hlavních zahraničněpolitických priorit a svůj cíl v roce 2004 plně realizovala.vRok 2002 začal hledáním nového kazatele. Administrátorkou Sboru byla seniorátním výborem podle církevního zřízení jmenována Eva Halamová. V květnu se představují tři kandidáti na faráře: Pavel Hříbek, Pavel Jun a Petr Špirko, ale mimořádné červnové staršovstvo nedospělo hlasováním k rozhodnutí kterého z nich navrhnout sborovému shromáždění k volbě. V nové volbě se rozhodovalo mezi P. Špirkem a P. Hříbkem; zvolen je Pavel Hříbek. Administrátorka Sboru navrhuje, aby Pavel Hříbek byl zvolen jáhnem, protože nemá dokončenou fakultu.O farní zahradu projevila zájem mládež. Rekonstrukce dlažby v přízemí Husova domu byla dokončena. Přišly objednané biblické mapy, starý nefunkční počítač byl nahrazen novým. V říjnu 2002 se koná sbírka „na povodeň“. V listopadu se pořádá bazar šatstva a zkušenost ukazuje, že příští bazar by se měl organizovat tak, že věci se budou rovnou dávat do pytlů a odvážet do Naděje. V prosinci bylo vandalsky zdemolováno hříště (stržené pletivo, vytrhané skluzavky), škoda však byla opravitelná. Do konce roku mají kázání bratři Škrabal, Kocáb, Dus, Smetana a Trojan.Staršovstvo souhlasí, aby Martin Calta využíval sborový počítač pro tvorbu webové stránky Sboru. V srpnu 2003 se pak objevuje nová podoba internetových stránek Libeňského sboru (http://liben.evangnet.cz), je zde řada vylepšení a novinek, například kázání a fotografie.Nový kazatel Pavel Hříbek, který se měl s rodinou v září 2003 přistěhovat, se stěhuje do zrekonstruovaného bytu ve sborovém domě až koncem října, protože měli nezaviněnou autonehodu. V neděli 2. 11. 2003 pak Pavel Hříbek poprvé kázal a 9. 3. 2004 byl instalován za jáhna Sboru. Koncem března 2004 proběhlo výroční shromáždění s volbou staršovstva. Na šestileté funkční období byli zvoleni Fafa Andriantsarazo, Anneliese Březinová, Martin Calta, Kateřina Čapková, Eva Gorčíková, Ladislav Janeček, Petr Kratochvíl, Silvie Rosenová, Dana Rücklová, Irena Wagnerová. Kurátorkou je zvolena Karla Trojanová, místokurátorkou Eva Mikšíková.V říjnu 2003 proběhla diskuse o ohlašování narozenin ve Sboru a bylo rozhodnuto, že nebude ohlašován den, jen jméno a výročí v daném týdnu. V roce 2004 dochází ke změnám v rozsahu i obsahu programu schůzek starší generace, uskutečňuje se instalace zábran před schodištěm ve sborové místnosti, aby malé děti nespadly na schody. V únoru proběhlo setkání zástupců ČCE (kurátorka a jáhen) a pracovní skupiny pro záchranu dětského hříště (Kubásek, Andriantsarazová). Novým majitelem pozemku je Ministerstvo dopravy.

  1. 3. 2004 se uskutečnilo výroční sborové shromáždění s volbou nového staršovstva. Kandidáti byli prezentováni na tablu, kde byla fotografie, jméno, věk a odpověď na zadané otázky. V dubnu je kurátorkou opět zvolena Karla Trojanová, místokurátorkou Eva Mikšíková. V květnu rezignuje Fedor Thurzo na funkci presbytera z osobních důvodů a je povolán Petr Kratochvíl. V říjnu přichází dopis o povinném zavedení podvojného účetnictví a o využívání elektronické pošty při kontaktu se synodní radou, je kladně vyřízen grant pro dětské hříště. Na staršovstvu je diskutována otázka bytů, rezervovaných ETF. V souvislosti s půjčkami členů našemu Sboru byli noví mladí členové ve staršovstvu upozorněni, aby na schůzkách mládeže, které mívali po staršovstvu, nejmenovali ty, kdo sboru půjčovali peníze.

V říjnu 2004 br. Hříbek ukončil studium na Evangelické teologické fakultě a mohl tedy požádat synodní radu, podle církevního zřízení, o dekret volitelnosti. Admistrátorka Sboru ho doporučila bez absolvování vikariátu, protože měl praxi za sebou na svém předcházejícím Bruntálském sboru. Dekret si Pavel Hříbek vyzvedl, ale na řádné schůzi staršovstva dne 2. listopadu 2004 byl bratr Hříbek kritizován presbyterkou Kateřinou Čapkovou. Tato kritika byla poměrně rozsáhlá a týkala se mimo jiné toho, že bratr Hříbek není iniciativní a „návrhy, s kterými přicházejí jednotliví členové Sboru, buď přímo zamítá nebo se je snaží přehrát na někoho jiného“. Tím byla myšlena např. výuka náboženství, mladší mládeže, koordinace příprav vánoční hry apod. V návrhu ses. Čapkové byla i zmínka o odkladu volby br. Hříbka za faráře Sboru nejméně o rok.Pavel Hříbek se pokusil některé věci vysvětlit či uvést na pravou míru. V neděli poté byla svolána mimořádná schůze staršovstva, na níž byla přítomna i seniorka L. Mamulová, která byla pozvána administrátorkou E. Halamovou, aby byl na této schůzi přítomen někdo zcela nestranný. Na začátku schůze P. Hříbek sdělil své přání, aby staršovstvo projednalo podmínky vzájemného rozchodu. Na návrh Lýdie Mamulové si však ponechal měsíc na rozmyšlenou.V úterý 7. prosince 2004 přijala schůze staršovstva několik rezignací – Pavla Hříbka na místo faráře v našem Sboru, Karly Trojanové na místo kurátorky i řádné členky staršovstva a Pavla Urválka na místo zapisovatele a náhradníka. Počet členů byl pak doplněn o Pavla Tůmu, který byl prvním náhradníkem. P. Hříbek si vybral řádnou dovolenou, ukončil svůj pracovní poměr k 6. 1. 2005 a odešel zcela mimo církev. Na lednovém staršovstvu pak rezignoval na svoji funkci i Zdenek Lauschmann.Za nové statutární zástupce byla zvolena kurátorkou Dana Rücklová, místokurátorkou zůstala Eva Mikšíková, předsedou staršovstva byla zvolena administrátorka Eva Halamová. Byla také sestavena pracovní komise pro hledání vhodného kandidáta na uvolněné místo faráře. Diskutovalo se také o návrhu části Sboru a některých členů staršovstva, aby bylo svoláno mimořádné sborové shromáždění. Ve Sboru vládlo napětí, bylo zde mnoho různých názorů. V neděli 30. ledna 2005 se konalo mimořádné sborové shromáždění, o jehož svolání požádalo 44 členů Sboru. Při hlasování o důvěře staršovstvu vyjádřilo z 65 přítomných členů důvěru 31, nedůvěru rovněž 31 a 3 se zdrželi hlasování. Na základě výsledku hlasování staršovstvo rezignovalo. Poté co administrátorka Halamová také rezignovala, byla seniorátním výborem jmenována správní komise.