Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě
Farář: telefon: 777 823 540

Nový farář

Farář ThDr. Ondřej Stehlík

(* 1966 Liberec)

1994 – 2002 farář Praha-Libeň (s přerušením po dobu stáže)

Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete. (2Pe 1,10)

Od roku 1993 již nemáme Českou a Slovenskou Federativní republiku, ale Českou republiku, která se stala samostatným státem. V březnu 1999 v americkém Independence předali ministři zahraničí Česka, Maďarska a Polska své americké kolegyni Madeleine Albrightové příslušné ratifikační listiny, a naše země se tak stala členem NATO.

V Černé ulici v Praze 1 je 3. 12. 1995 slavnostně otevřena v nově adaptované budově paláce Marathon Evangelická teologická fakulta. V církvi se diskutuje o současných vztazích mezi státem a církvemi; historicky vzato byly sbory a církve prvními společenskými organizacemi v zemi a staly se vzorem pro pozdější spolkový a vzdělávací život. Oproti občanským spolkům je rozdíl v tom, že orientují lidi vertikálním směrem – k Bohu. Z toho plyne co je církvi vlastní: konání bohoslužeb, liturgie, modlitby, svátosti, poslušnost Pána Boha. To by mělo ovlivňovat naši práci v občanských spolcích a tím svědčit v běžném životě. Křesťané by měli být kvasem, který prostoupí společnost, to je forma misie od člověka k člověku. Synodní rada vydala i výzvu ve vztahu k životnímu prostředí, abychom věnovali pozornost dobrému stvořitelskému dílu a přistoupili k uspořádávání seminářů a sborových besed na téma Božího stvořitelského díla.

V září 1993 seniorátní výbor schvaluje a doporučuje Ondřeje Stehlíka k nástupu do našeho Sboru na podzim 1994, administrátorem Sboru je jmenován Jiří P. Štorek z Kobylis. V září 1993 konstatujeme vloupání do farní kanceláře. V prosinci 1993 je v souvislosti s otevřením opravených místností uspořádána rozlučka, pozváni jsou manželé Smetanovi, Stehlíkovi, Otřísalovi, Roskovcovi, Dřípalovi, bratři Štorek, Král, Šula, Eliáš, kurátor z Kobylis Ratiborský a profesoři fakulty bydlící v domě, přičemž při setkání zazní vzpomínky a výhled do budoucna na téma Libeňský sbor.

Na lednovém (1994) staršovstvu navrhuje administrátor Sboru br. farář Štorek požádat seniorát o schválení snížení počtu staršovstva na 12 členů, protože vysoký počet není funkční. Doporučil i průběžně informovat Sbor o činnosti staršovstva v ohláškách. V únoru požádal br. Kunert ze zdravotních důvodů o uvolnění ze služby pomocného kazatele. V dubnu seniorát snížení presbyterů na 12 členů a 6 náhradníků schválil a upozornil, že podle církev. zřízení mají presbyteři fungovat v počtu, v kterém byli zvoleni.

Sborové shromáždění 12. 6. 1994 volí farářem Ondřeje Stehlíka, který se stěhuje do sborového domu začátkem července. Br. Páleník rezignuje na funkci presbytera a žádá o zproštění služby ordinovaného kazatele a výpomocného kazatele, br. Šula dále pečuje o sborovou zahradu. SR doporučuje zpracování účetnictví na počítači.

Rodinné neděle se znovu rozbíhají, první byla seznamovací, další již s vyprávěním Jaromíra Duse o práci farářů v armádě, či s přednáškou Štěpána Rückla a Natashi Samirové o jejich zážitcích a zkušenostech ze Súdánu, která byla zpestřena výstavkou velkých barevných fotografií. V neděli dne 9. října 1994 byl při slavnostním instalačním shromáždění uveden seniorem pražského seniorátu Blahoslavem Hájkem do služby faráře Sboru O. Stehlík. Ten se po svém příchodu do Libeňského sboru rychle orientoval ve vzniklé situaci a svou energii napřel v několika směrech. Především se snažil o uklidnění ve Sboru a ve staršovstvu. Situace vzniklá z „charismatické“ krize se totiž ještě zkomplikovala problémy s prací kostelníka, obývajícího sborový služební byt, které vyústily v rozvázání pracovní smlouvy a v následné soudní řízení; průvodní okolnosti neúměrně braly faráři i staršovstvu čas na řešení naléhavých úkolů ve Sboru. Byl zde také poměrně velký dluh za závadně provedenou rekonstrukci dolního sborového sálu. V této tíživé situaci vypomohli půjčkami členové a Sbor z Kobylis a na Jarově. Klubovna je pronajata externímu zájemci na tři roky.

Spolu s YMCA byly vydány vánoční pohlednice a prodány pražským sborům. Vikářka Kateřina Roskovcová po mateřské dovolené odchází do Nymburského sboru. Do sborové činnosti se plně zapojila i manželka bratra faráře Martina.

V roce 1995 byla podepsána smlouva s firmou Fischer s.r.o. ze Zlína na pronájem kanceláře a pro Sbor byl zakoupen počítač, sestry Rücklová a Mikšíková začaly na něm zpracovávat účetnictví. Zdeněk Lauschmann nabídl od podzimu zařizování výletů. 29. října jsou naše bohoslužby vysílány rozhlasem.

Br. farář připravil brožurku Konfirmační příprava 1994-96, jeho kázání mají ohlas, a někdy vyvolávají diskuse. Velké úsilí vynaložil bratr farář Stehlík, aby získal a stmelil mladé lidi. Intenzivně se věnoval konfirmandům, z nichž se vytvořila skupina mládeže. Druhou skupinu starší mládeže vedli manželé Kateřina a Jakub Čapkovi. Obě skupiny mládeže se v r. 1997 spojily. Bratr farář s mládeží jezdil na lesní brigády, na rekreační pobyty v přírodě. V létě roku 1997, v důsledku povodní na Moravě, se libeňská mládež odebrala do Otrokovic pomáhat při odstraňování škod napáchaných záplavami.

V roce 1996 začaly práce na zlepšení situace v suterénních prostorách. Původní rekonstrukce suterénního sborového sálu, provedená v letech 1992 až 1993, v důsledku špatného projekčního řešení způsobila provlhnutí zdí i podlahy jak ve vlastním sále, tak v přilehlých prostorech. Čalouněný nábytek začínal plesnivět, a tak bylo nutné sál zcela vyklidit, všechen nábytek byl v říjnu 1996 uskladněn na půdě evangelické fary ve Velimi. Také havarijní stav podlahy v kapli vyžadoval bezodkladné řešení. Z několika projektových variant byla vybrána ta nejdůkladnější: projekt zahrnující i podříznutí zdí kostela a důkladnou izolaci zdí i podlahy. Pro podlahovou krytinu byly zvoleny dlaždice, aby životnost podlahy byla co nejdelší. Náročné bylo stěhování varhan a dosavadní podlaha musela být odstraněna až na původní zem. Znamenalo to plně naložit a odvézt více než deset nákladních aut suti. Současně s rekonstrukcí podlahy byla odškrabána stará malba a modlitebna nově vymalována. Členové Sboru přispěli na toto dílo ve finančních darech nebo bezúročných půjčkách, zbytek byl hrazen externími dary, překlenovací půjčkou a aktivy Sboru. Během provádění rekonstrukce se konaly bohoslužby „na dvě směny“ v suterénním sborovém sále.

Od počátku letních prázdnin roku 1996 byla již nově upravená modlitebna opět v normálním provozu. Uvolněný přízemní byt, který byl v téže době rekonstruován na sborovou klubovnu, sloužil tomuto účelu jen krátkou dobu; Sbor potřeboval získat finanční prostředky na novou rekonstrukci suterénního sálu. Proto se bratr farář Stehlík vzdal farářské pracovny a zařídil si ji ve svém bytě. Do původní pracovny byla přestěhována farní kancelář a z původní farní kanceláře se stala sborová klubovna, zatímco klubovna vybudovaná z přízemního bytu byla od dubna 1995 pronajímána. Švýcarský sbor v Thunu nám poslal dar několika tisíc švýcarských franků na úpravu suterénu naší budovy. V létě roku 1998 jsme obdrželi od Presbyterního sboru v Bryn Mawr (USA) velký peněžní dar. Tuto částku členové Sboru zdvojnásobili, a tak bylo možno začít s celkovou rekonstrukcí sborového sálu a přilehlých prostor. Rekonstrukční práce započaly v únoru 1999. Ve sborovém sále byly provedeny sanace a opravy omítek stěn včetně řešení systému odvětrávání. Byl proveden základ podlahy s náležitou izolací a na dřevěné polštáře byla položena prkenná podlaha. Sál byl nově vymalován a do stropu vsazena čtvercová zářivková svítidla. Prostory předsálí byly rozšířeny. Místo původní šatny byl zrušením sklepů použit dvojnásobný prostor na kuchyň. Prostor původní kuchyně byl využit pro šatnu a část přilehlé místnosti u schodiště byla oddělena pro hygienické zařízení. Podlaha kuchyně, chodby, šatny a WC byla pokryta dlaždicemi. Stěny kuchyně a WC jsou zčásti chráněny kachlíky. Snadnější dostupnost suterénního sálu byla realizována dřevěným schodištěm s ocelovou konstrukcí, vedoucím do sálu z klubovny. Kuchyň byla vybavena dvěma elektrickými sporáky, chladničkou, sušákem na utěrky, kuchyňským pultem s nerez dřezem, elektrickým ohřívačem vody a dostatečným počtem skřínek na nádobí. Kuchyňský pult se skřínkami darovala Sboru sestra Eva Ivanovová.

Br. farář přinesl ukázat sborové album z USA jako návod pro podobnou akci u nás. Sbor navázal úzké vztahy se švýcarským sborem v Thunu a s americkým sborem Maxwell Street Presbyterian Church, sídlícím ve městě Lexington ve státě Kentucky (USA). Podařilo se uskutečnit několik krásných koncertů, z nichž na některé Sbor pozval i širší veřejnost. Byly to zvláště koncert dětského pěveckého sboru z Francie „Les Petits Chanteurs de Saint Louis“ (25. 6. 1996), v rámci nedělních bohoslužeb 30. 6. 1996 zpíval Oltářní sbor Prvního presbyteriánského kostela v Houstonu (Texas, USA), v dalším roce se konal koncert Církevního pěveckého sboru z West Coast Presbytery (Kalifornie, USA), v roce 1998 koncert Pěveckého sboru z Thunu (Švýcarsko) a téhož roku Trubači z Garmisch-Partenkirchenu (SRN).

Na podzim roku 1994 se u nás konalo zasedání konventu ČCE. Pojítkem mezi členy Sboru se stal sborový časopis „LiLiE“ (Libeňské Listy Evangelické), které redigoval a převážně i sám naplňoval Ondřej Stehlík již od podzimu roku 1994, na správnou češtinu v něm dbala Drahomíra Frantíková. Libeňský sbor se vůbec jako první sbor v církvi – a jako jedno z prvních křesťanských společenství v republice – prezentoval zásluhou br. faráře na internetu.

V roce 1997 br. farář vydává sbírku svých kázání, organizuje spolu s ekologickým hnutím Zelený kruh výsadbu tří stromů za stromy pokácené v ulici U pošty. V dubnu je kurátorkou opět zvolena Věra Kovářová a je rozhodnuto, že schůzí staršovstva se budou zúčastňovat pouze presbyteři, náhradníci přijdou na rozšířené schůze 2x do roka a jednou ročně bude mimořádná schůze s rodinnými příslušníky členů staršovstva. Firma Fischer nezaplatila nájem za dva měsíce a tak je nájemní smlouva předčasné ukončena a kancelář pronajata advokátovi JUDr. Mifkovi. Zahrada je v té době v zanedbaném stavu; květinové záhony byly zničeny navážkou zeminy a omítek z podříznuté kaple. Tím skončila práce br. Šuly, v jehož silách již nebylo zahradu opět upravit. Úklidu zahrady se ujala Martina Stehlíková, ale s plánem zřídit jen trávníky a pískoviště, žádné záhony. Sbor uzavřel smlouvu na poskytnutí školní tělocvičny na hraní volejbalu, ale možnosti využíval malý počet mládeže. Br. f. Stehlík byl pověřen administrací Sboru na Vinohradech.

Dne 6. dubna 1997 skončilo šestileté funkční období staršovstva Libeňského sboru, které započalo svou činnost dne 7. 4. 1991. Na sborovém shromáždění bylo zvoleno nové – kurátorkou se opět stala Věra Kovářová. Kromě ní byli presbytery Ladislav Janeček (místokurátor), Andriantsarazo Fahaleovana (Fafa), Mírumil Calta, Ivan Helfert, Rostislav Kunert, Zdeněk Lauschmann, Eva Mikšíková, Dana Rücklová, Pavel Tůma, Pavel Urválek a Irena Wagnerová. Náhradníky byli zvoleni bratři Fedor Thurzo, Karla Trojanová, Anneliese Březinová, Jaroslav Šturc, Kateřina Čapková a Naděje Kubíčková.

V lednu 1998 br. Stehlík informuje, že dostal od Presbyteriánské církve v USA pozvání ke stáži a studiu. Administrací Sboru jsou tedy pověřeni faráři Plecháček z Horních Počernic a Štorek z Kobylis. V neděli 1. března jsou naše bohoslužby opět vysílány rozhlasem.

V červnu 1998 br. farář poukazuje, že lidé ze Sboru nepovažují sborovou zahradu za svou, v USA je silná identifikace členů se svým sborem, členové přispívají na sbor, ale také něco od něj vyžadují. My vybíráme peníze jen na to, abychom přežili, o nic nového se nesnažíme. A tak se objevují návrhy: ujmout se dětského hříště; podle vzoru presbyteriánů zavést sešit pro faráře, kam píší členové sboru co je potěšilo či zarmoutilo, co je tíží, za co by se měly konat přímluvné modlitby, zač poděkovat. Biblické hodiny, které v Libni vedl převážně br. farář Stehlík, probíhaly i v Hloubětíně v domácnosti manželů Kovářových. V čakovické kazatelské stanici pokračovaly biblické hodiny v ekumenickém duchu, o jejichž program se staral Pavel Tůma. Pravidelné pondělní besedy Kruhu starší generace vedli manželé Františka a Rostislav Kunertovi.

.V roce 1998 se podařilo po několikaletém náročném jednání sjednotit majetkové poměry v libeňském sborovém domě. Díky vstřícnosti ETF a zahraničním dárcům se Libeňský sbor opět stal jediným majitelem celého sborového domu. Ujednání s fakultou vstoupilo v platnost 31. 3. 1998. Od září 1998 se práce sborové sestry ujala Alena Thurzová a Sbor poděkoval dosavadní sborové sestře Jiřině Šulové za téměř třicet let příkladné práce pro Sbor. Obchůdku jednoho světa, což je neziskový prodej výrobků Diakonie a Třetího světa, se ujal Vinohradský a Jarovský sbor, a naše staršovstvo souhlasilo, aby se náš Sbor k nim připojil. Zdenka Smetanová se již dříve rozhodla, že bude v Obchůdku vypomáhat. Sbor se také zamýšlí nad možností vytvořit vlastní diakonickou službu. Libeňský sbor se pokusil i o záchranu dětského hřiště v Mezihoří, které je v blízkosti sborového domu. Pod hlavičkou našeho Sboru a vedením O. Stehlíka, který byl hnacím motorem této akce, se utvořila pracovní skupina usilující o záchranu a provozování dětského hřiště. Pustila se energicky do díla; narazila sice na administrativní průtahy stávajícího majitele – Českých drah, které se však podařilo překonat. Současně se setkala se značným porozuměním lidí z okolí i zástupců obce. Dobré vztahy a porozumění panují i s nedalekou mateřskou školou, která již pravidelně pořádá své společenské akce a besídky v prostorách našeho kostela. Učitelé a někteří rodiče se zase zúčastnili našich hudebních nešpor a vánoční besídky. Stejně sympaticky je přijímáno a nadějně se jeví vyučování náboženství na dvou školách v okolí Sboru.

Br. farář si v lednu 1999 postěžoval, že vyřizování stížností obyvatel domu a odstraňování nejrůznějších technických závad budovy ho časově zaneprázdňují a bude nutno uvažovat o ustavení správce domu – domovníka. Bylo také dohodnuto, že postoje k politickým názorům by se neměly diskutovat při bohoslužbách, ale po nich a jinde. Sborová sestra Thurzová nastupuje mateřskou dovolenou, ale účetnictví povede z domova. Staršovstvo souhlasí s vydáním druhé sbírky kázání Ondřeje Stehlíka. V létě roku 1999 odcestoval bratr farář Stehlík i se svou rodinou do USA, aby tam pracoval v ústředí sesterské Presbyterní církve a zároveň přednášel na jejím Teologickém semináři. Po dobu jeho roční nepřítomnosti souhlasil br. farář Dus s částečným úvazkem v našem Sboru. Administrací našeho Sboru je od 1. 8. 1999 do 31. 7. 2000 pověřen farář Jiří Petr Štorek.

 

 

Teprve v roce 1994 se podařilo staršovstvu získat nového kazatele, čímž započalo opět radostnější období. Dne 12. června 1994 zvolilo sborové shromáždění na návrh staršovstva za nového libeňského faráře bratra Ondřeje Stehlíka, působícího do té doby ve sboru v Humpolci. V libeňském sboru začal pracovat od 1. 7. 1994 a v neděli dne 9. října téhož roku byl při slavnostním instalačním shromáždění uveden seniorem pražského seniorátu bratrem Blahoslavem Hájkem do služby faráře sboru.Bratr farář Stehlík se po svém příchodu do libeňského sboru rychle orientoval ve vzniklé situaci a svou energii napřel v několika směrech. Především se snažil o uklidnění ve sboru a ve staršovstvu. Situace vzniklá z „charismatické“ krize se totiž ještě zkomplikovala problémy s prací kostelníka, obývajícího sborový služební byt, které vyústily v rozvázání pracovní smlouvy a v následné soudní řízení; průvodní okolnosti neúměrně braly faráři i staršovstvu čas na řešení naléhavých úkolů ve sboru. Také veřejný rozpad manželství jednoho z velmi aktivních presbyterů a nesplacený, poměrně velký dluh za závadně provedenou, nefunkční rekonstrukci dolního sborového sálu byly na začátku činnosti nového faráře.Velké úsilí vynaložil bratr farář Stehlík, aby získal a stmelil rozptýlené mladé lidi, kteří sboru zbyli. Intenzivně se věnoval konfirmandům a tak se, díky Pánu, podařilo vytvořit skupinu mládeže, jejíž účast na schůzkách se pohybovala od 7 do 14 členů. Pak vznikla ještě skupina starší mládeže, jejíhož vedení se již koncem září 1995 ujali manželé Kateřina a Jakub Čapkovi. Obě skupiny mládeže se v r. 1997 spojily a mezitím dorůstali noví chlapci a dívky, které bratr farář připravoval ke konfirmaci. Bratr farář Stehlík se snažil mladé lidi co nejvíce zaměstnávat a nasměrovat jejich aktivitu ke křesťansky zdravým činnostem. Jezdil s nimi na lesní brigády na Českomoravskou vysočinu, uskutečnil s nimi i rekreační pobyt v přírodě, několikrát byl s mládeží na soustředění v Jizerských horách. V létě roku 1997 v důsledku povodní na Moravě se libeňská mládež odebrala do Otrokovic pomáhat při odstraňování škod napáchaných záplavami.V souvislosti se snahou zapojit mládež a děti co nejvíce do sborového života vznikla tradice štědrovečerních odpoledních bohoslužeb s vánoční hrou, nastudovanou mládeží a dětmi z Nedělní školy. Děti jsou spolu s rodiči přítomny první části bohoslužeb, kde je před odchodem do skupinek bratr farář zainteresuje na daném biblickém tématu. Dětí se pak ujmou jejich učitelky a učitelé a odvedou je z kaple do jiných sborových prostor, kde se jim věnují. V posledních pěti letech učily v Nedělní škole sestry Ester Andriantsarazová, Štěpánka Kovářová, Eva Mikšíková, Martina Stehlíková a Irena Wagnerová a dále bratři Pavel Duchan, Jan a Štěpán Rücklovi a Pavel Tůma.Nefunkčnost dolního sborového sálu znemožnila konání „rodinných nedělí“, teprve dokončení opakované a rozšířené rekonstrukce suterénu umožnilo po dlouhé době navázání na tuto tradici. První „rodinná neděle“ se konala v neděli odpoledne dne 26. září 1999 s vyprávěním bratra faráře Jaromíra Duse o práci farářů v armádě, a zvláště mezi českými vojáky v Bosně, se společným obědem a s přednáškou bratra Štěpána Rückla a sestry Natashi Samirové o jejich zážitcích a zkušenostech ze Súdánu. Zajímavá přednáška byla zpestřena výstavkou velkých barevných fotografií.Sbor navázal úzké vztahy se švýcarským sborem v Thunu a došlo ke vzájemným návštěvám. Podobně úzké vztahy se také rozvíjely s americkým sborem Maxwell Street Presbyterian Church, sídlícím ve městě Lexington ve státě Kentucky (USA). Podařilo se uskutečnit několik krásných koncertů, z nichž na některé sbor pozval i širší veřejnost. Byly to zvláště koncert dětského pěveckého sboru z Francie „Les Petits Chanteurs de Saint Louis“ (25. 6. 1996), v rámci nedělních bohoslužeb 30. 6. 1996 zpíval Oltářní sbor Prvního presbyteriánského kostela v Houstonu (Texas, USA), v dalším roce se konal koncert Církevního pěveckého sboru z West Coast Presbytery (Kalifornie, USA), v roce 1998 koncert Pěveckého sboru z Thunu (Švýcarsko) a téhož roku Trubači z Garmisch-Partenkirchenu (SRN). Na podzim roku 1994 se u nás konalo zasedání konventu ČCE.Třeba zaznamenat ještě jednu pro sbor velmi užitečnou činnost, tj. sborové výlety nebo vycházky do blízkého i vzdáleného okolí sboru či Prahy, které jednou měsíčně organizoval člen staršovstva br. Zdeněk Lauschmann. Pojítkem mezi všemi generacemi sboru byl sborový časopis „LiLiE“ (Libeňské Listy Evangelické), které redigoval a převážně i sám naplňoval br. farář Stehlík již od podzimu roku 1994. Korektury textů dělala ses. Drahomíra Frantíková. Libeňský sbor se vůbec jako první sbor v církvi – a jako jedno z prvních křesťanských společenství v republice – prezentoval zásluhou br. faráře na internetu.Na jaře roku 1998 se podařilo po několikaletém náročném jednání sjednotit majetkové poměry v libeňském sborovém domě. Díky vstřícnosti ETF a zahraničních dárců se libeňský sbor opět stal jediným majitelem celého sborového domu.Dne 6. dubna 1997 skončilo šestileté funkční období staršovstva libeňského sboru, které započalo svou činnost dne 7. 4. 1991. Na sborovém shromáždění bylo zvoleno nové – kurátorkou byla opět zvolena sestra Věra Kovářová. Kromě ní byli presbytery bratři Ladislav Janeček (místokurátor), Andriantsarazo Fahaleovana (Fafa), Mírumil Calta, Ivan Helfert, Rostislav Kunert, Zdeněk Lauschmann, Pavel Tůma, Pavel Urválek a sestry Eva Mikšíková, Dana Rücklová a Irena Wagnerová. Náhradníky byli zvoleni bratři Fedor Thurzo a Jaroslav Šturc, sestry Karla Trojanová, Anneliese Březinová, Kateřina Čapková a Naděje Kubíčková. Br. Jaroslav Hrouda, presbyter od roku 1968, ses. Vlasta Aplová a br. Ladislav Pospíšil, presbyteři od roku 1975, kteří dlouhou řadu let nesli tíhu sborových záležitostí, již pro svůj vyšší věk nekandidovali. Dne 1. září 1998 s vděčností a láskou Sbor poděkoval sborové sestře a sekretářce čtyř farářů libeňského sboru, sestře Jiřině Šulové za téměř třicet let příkladné práce pro sbor. Byla sborovou sestrou od 1. 9. 1969. Na její místo byla přijata sestra Alena Thurzová.Biblické hodiny, které v Libni vedl převážně br. farář Stehlík, probíhaly i v Hloubětíně v domácnosti manželů Kovářových. V čakovické kazatelské stanici pokračovaly biblické hodiny, o jejichž program se stará bratr Pavel Tůma. Mají ekumenický charakter a účastníci patří ke čtyřem církvím – evangelické, bratrské, římskokatolické a husitské. Kazatelé se zde střídají. Pravidelné pondělní besedy Kruhu starší generace, v té době již 13 let, vedli manželé Františka a Rostislav Kunertovi.Byly konány i sbírky trvanlivých potravin pro bezdomovce, sborové burzy šatstva a knih, uskutečněny zásilky šatstva pro charitativní organizace, zúčastnili jsme se na prodeji výrobků „Obchůdku jednoho světa“, což je neziskový prodej výrobků Diakonie a Třetího světa, proběhly různé výstavy a přednášky, pořádaly se sbírky na pomoc povodněmi postižené Moravě a pro různé země, které nesly tíhu důsledků živelných pohrom atp.Libeňský sbor se pokusil i o záchranu dětského hřiště v blízkosti sborového domu. Pod hlavičkou našeho sboru se utvořila pracovní skupina usilující o záchranu a provozování dětského hřiště, tvořená převážně nečleny našeho sboru. Pustila se energicky do díla; narazila sice na administrativní průtahy stávajícího majitele – Českých drah, které se však podařilo překonat. Současně se setkala se značným porozuměním lidí z okolí i zástupců obce. Dobré vztahy a porozumění panují i s nedalekou mateřskou školou, která již pravidelně pořádá své společenské akce a besídky v prostorách našeho kostela. Učitelé a někteří rodiče se zase zúčastnili našich hudebních nešpor a vánoční besídky.Stejně sympaticky je přijímáno a nadějně se jeví vyučování náboženství na dvou školách v okolí sboru. Vyučování navštěvuje sice jenom několik málo dětí, jsou to však převážně děti z prostředí mimo církev. Vedení škol toto vyučování vítá a podporuje. Některé z těchto dětí pak s námi jezdí i na letní sborový tábor. Dvě z našich konfirmandek 1999 se s naším sborem setkaly poprvé právě při tomto vyučování náboženství.Sbor se musel také zabývat stavebními pracemi. Havarijní stav podlahy v kapli vyžadoval bezodkladné řešení. Původní rekonstrukce suterénního sborového sálu, provedená v letech 1992 až 1993, v důsledku špatného projekčního řešení způsobila provlhnutí zdí i podlahy jak ve vlastním sále, tak v přilehlých prostorech. Čalouněný nábytek začínal plesnivět, a tak bylo nutné sál zcela vyklidit, všechen nábytek byl v říjnu 1996 odvezen a uskladněn na půdě evangelické fary ve Velimi. Tato nešťastná stavební akce způsobila na dlouhou dobu značné podvázání činnosti sboru. Z několika projektových variant byla vybrána ta nejdůkladnější: projekt zahrnující i podříznutí zdí kostela a důkladnou izolaci zdí i podlahy. Pro podlahovou krytinu byly zvoleny dlaždice, aby životnost podlahy byla co nejdelší. Náročné bylo stěhování varhan a dosavadní podlaha musela být odstraněna až na původní zem. Znamenalo to plně naložit a odvézt více než deset nákladních aut suti. Současně s rekonstrukcí podlahy byla odškrabána stará malba a modlitebna nově vymalována. Členové sboru přispěli na toto dílo ve finančních darech nebo bezúročných půjčkách, zbytek byl hrazen externími dary, překlenovací půjčkou a aktivy sboru. Během provádění rekonstrukce se konaly bohoslužby „na dvě směny“ v suterénním sborovém sále. Od počátku letních prázdnin roku 1996 byla již nově upravená modlitebna opět v normálním provozu.Uvolněný přízemní byt, který byl v téže době rekonstruován na sborovou klubovnu, sloužil tomuto účelu jen krátkou dobu; sbor potřeboval získat finanční prostředky na novou rekonstrukci suterénního sálu i pro další účely. Proto se bratr farář Stehlík vzdal farářské pracovny a zařídil si ji ve svém bytě. Do původní pracovny byla přestěhována farní kancelář a z původní farní kanceláře se stala sborová klubovna, zatímco klubovna vybudovaná z přízemního bytu byla od dubna 1995 pronajímána.V létě roku 1998 jsme obdrželi od Presbyterního sboru v Bryn Mawr (USA) velký peněžní dar. Tuto částku členové sboru vlastní obětavostí zdvojnásobili, a tak bylo možno začít s celkovou rekonstrukcí sborového sálu a přilehlých prostorů. Rekonstrukční práce započaly v únoru 1999. Ve sborovém sálu byly provedeny sanace a opravy omítek stěn včetně řešení systému odvětrávání. Byl proveden základ podlahy s náležitou izolací a na dřevěné polštáře byla položena prkenná podlaha. Sál byl nově vymalován a do stropu vsazena čtvercová zářivková svítidla. Prostory předsálí byly rozšířeny. Místo původní šatny byl zrušením sklepů použit dvojnásobný prostor na kuchyň. Prostor původní kuchyně byl využit pro šatnu a část přilehlé místnosti u schodiště byla oddělena pro hygienické zařízení. Podlaha kuchyně, chodby, šatny a WC byla pokryta dlaždicemi. Stěny kuchyně a WC jsou zčásti chráněny kachlíky. Snadnější dostupnost suterénního sálu byla realizována dřevěným schodištěm s ocelovou konstrukcí, vedoucím do sálu z klubovny. Kuchyň byla vybavena dvěma elektrickými sporáky, chladničkou, sušákem na utěrky, kuchyňským pultem s nerez dřezem, elektrickým ohřívačem vody a dostatečným počtem skřínek na nádobí. Kuchyňský pult se skřínkami darovala sboru sestra Ing. Eva Ivanovová.V létě roku 1999 odcestoval bratr farář Stehlík i se svou rodinou do USA, aby tam pracoval v ústředí sesterské Presbyterní církve a zároveň přednášel na jejím Teologickém semináři.Ilustrace: foto 20.6.1993: mimořádné; přivítání br. Dr. Stehlíka, který se chystá na složení farářské zkoušky. Souhlas hlasováním aby byl br. Stehlík vyžádán jako kazatel sboru v Libni. Nastoupit může až v září 1994, ale nabízí občasná kázání v „čekací době“ (dohodnuto 1x za 6 neděl).6.9.1993: administrátorem sboru je br. Štorek z Kobylis. SR kandidaturu br. vik. Dr. Stehlíka schvaluje, nutno, aby ještě schválil horácký seniorát; nastoupil by po složení farářské zkoušky. Seniorátní výbor schvaluje a doporučuje Dr. Stehlíka k nástupu podzim 1994. Vloupání do farní kanceláře.4.10.1993: vzhledem k tomu, že k odchodu br. f. Smetany došlo v době letních prázdnin a nedošlo k patřičnému poděkování, pozván na 19.12. v souvislosti s otevřením opravených místností spolu s br. Otřísalem, Dusem, Roskovcovou a Dřízalem.6.12.1993: zaniká povinnost odebírání povinných výtisků nových publikací. Otevření sálu bude 19.12.1993, skříňky došly. 19.12. bude dopoledne vánoční besídka dětí, ofpoledne od 15 hodiny slavnostní otevření sálu. Budou pozváni hosté manželé Smetanovi. Stehlíkovi, Otřísalovi, Štorek, Ing. Král, Šula, Eliáš, Ratiborský (kurátor z Kobylis), Roskovcovi, Dřípalovi, profesoři fakulty bydlící v domě, z obv. úřadu Homoláčová. Od rozšíření počtu hostů z jných pražských sborů se upouští s ohledem na omezené prostory sálu. Pozvaní hosté budou vybídnuti k 3-5minutovým projevům na téma Libeňský sobr – vzpomínky a výhled do budoucna.3.1.1994: br. Štorek navrhuje snížení počtu staršovstva na 12 členů, vysoký počet není funkční; požádáme seniorát. výbor o schválení. Br. Štorek (m.j.) doporučil průběžně informovat sbor o činnosti staršovstva v ohláškách.7.2.1994: br. Kunert ze zdravotních důvodů prosí o vypuštění ze služby pomocného kazatele.14.3.1994: žádost našeho sboru o snížení počtu presbyterů byla seniorátu odeslána. Tíživá finanční situace sboru, vypomohli členové půjčkami a sbor z Kobylis a na Jarově (úprava sálů).5.4.1994: seniorát schválil snížení presbyterů na 12 členů a 6 náhradníků. V dubnu 2x káže prof. Trojan.6.6.1994: sborové shromáždění 12.6. volí faráře. Br. Páleník rezignuje na fci presbytera a žádá o zproštění služby ordinovaného kazatele a výpomocného kazatele. 4.7. se má br. f. Stehlík stěhovat do sboru.12.9.1994: SR doporučuje zpracování účetnictví na počítači. 30.7.1994 zemřel f. Dr. Bartička. Dle církev. zřízení mají presbyteři fungovat v počtu, v kterém byli zvoleni. Předběžný termín instalace Dr. Stehlíka je 9.10. Sborový dopis LILIE byl rozdán, br. Stehlík prosí o příspěvky. Schváleno pronajmout klubovnu externímu zájemci na 3 roky. Dá se inzerát na správce domu. Br. Šula je ochoten dále pečovat o zahradu. Rodinné neděle budou od listopadu, první bude seznamovací, další s přednáškou.5.12.1994: výpověď kostelníkovi ze služebního bytu, poté došel dopis Ing. Hrubanta, že přejme další jednání ze svého syna. Vyhlášení konkurzu na místo sborové sestry na 1/3 až ½ úvazku. Obětavost je u méně než ¼ členů živého sboru, který čítá cca 200 lidí. Bude znovu ohlášeno sejití v klubovně po bohoslužbách. Vánoční pohlednice vydané spolu s YMCA prodány pražským sborům.5.1.1995: Kateřina Roskovcová nemůže po mateřské dovolené nastoupit opět do našeho sboru jako vikářka; rozvázání prac. poměru. Vyhrocení situace ze strany otce kostelníka a předání záležitosti advokátovi.6.3.1995: sborové shromáždění bude 26.3.1995. 3.4.1995: byla podepsána smlouva s fmou Fischer s.r.o. ze Zlína na pronájem kanceláře. Zakoupen počítač.5.6.1995: dr. Lauschmann výhledově nabízí od podzimu zařizování výletů. Výlet do Lipan se vydařil. 29.10. budou naše bohoslužby vysílány rozhlasem.4.9.1995: diskutovalo se o nedělním kázání br. f. Stehlíka. Založen pohotovostní fond potřebným.2.10.1995: slavnostní otevření fakulty v Černé ulici je 3.12.1995, vyhlášena sbírka. Advokát podal žalobu k soudu na výpověď kostelníka z bytu. Ses. R¨cklová a Mikšíková začaly zpracovávat účetnictví na počítači.6.11.1995: Dr. Stehlík poděkoval br. Čejkovi za hraní na varhany při bohoslužbě z Libně 29.10., které byly vysílány rozhlasem. Br. Čejka byl požádán o posudek na naše varhany, které chceme odprodat. Otevřený dopis pastora Dana Drápala staršovstvu sboru ČCE v Libni ohledně pronájmu kaple /Učení o jedné místní církvi v jednom městě pochází od W. Nee a charismatické hnutí po celém světě ji akceptovalo. U nás toto učení šířil například Dan Drápal. „V Praze, stejně jako v každém jiném městě, vidí Bůh pouze jednu místní církev. Do ní patří všichni znovuzrození křesťané. Rozdělení na jednotlivé denominace je hříchem Božího lidu, ze kterého je třeba činit pokání.“ In: Drápal D., citován dle poznámek Michala Klesnila, In: (Poznámky k členství ve sboru, Biblická hodina 23. 4. 91 (Dan Drápal)“, Sborový dopis, měsíčník křesťanského společenství Maniny, 6/91, str. 4) – Články o kurzech ALFA … Lidé se na něm seznamují s evangeliem a chtějí dál žít pro Ježíše. Chceme v kurzech dále pokračovat. Není pravda, z čeho jsme obviňováni v těchto článcích o kurzech Alfa v ZOD. Jsem vděčný za reakci, kterou napsal Dan Drápal./ Staršovstvo rozhodlo stručně odpovědět, ale na mimořádné schůzi 12.11. revokovalo rozhodnutí na neodpovídat. … Br. f. připravil brožurku Konfirmační příprava 1994-96.4.12.1995: bylo rozhodnuto odeslat odpověď Drápalovi. Starší mládež vedou manželé Čapkovi, schází se 7-13 lidí ve věku kolem 20 let; sami si připravují program, měli svůj výlet na Karlštejn. Máme i mladší mládež.8.1.1996: kolovala ukázka sborového alba z USA a byl přijat návrh, aby v ohláškách bylo informováno o možnosti něco podobného i pro naše členy. Začaly práce na zlepšení situace v suterénních prostorách (odvětrávání, čerpadlo, voda pod podlahou). Koupě ohřívače vody, elektrického sporáku a telef. ústředny. Nová podlaha v kapli je nezbytná (je zde linoleum).3.6.1996: návštěva pěveckého 70členného sboru z texasu se uskuteční 30.6., budou mít vlastní bohoslužby. Chlapecký pěvecký katolický sbor z Francie uskuteční koncert 25.7 v našem sboru.4.11.1996: uskladnění nábytku z dolní místnosti po dobu rekonstrukce ve velimském sboru. návrh, aby se staršovstvo volilo na 3 a 6 let, vždy polovina členů.6.1.1997: diskuse k referátu br. seniora na presbyterní konferenci pražského seniorátu – když br. f. Adámek vedl schůzky starší generace, pozval občas někoho na přednášku pro členy sboru; křesťanská jednota ve své činnosti ustala; br. Kunert přeorganizoval adámkovský systém, vykládá sám a nedává lidem prostor, aby se mohli projevit. Br. Hrouda vzpomíná na společné zájezdy na Seč v době působení br. f. Smetany, tam si lidé vyprávěli o sobě. … Miluška Šturcová se nabídla, že by prováděla úklidové práce v domě.3.2.1997: br. f. sděluje, že má připravenu sbírku 10 kázání, šlo by o vydání asi 500 ks brožovaných výtisků o 50 stránkách.13.4.1997: br. f. organizuje spolu s ekologickým hnutím Zelený kruh výsadbu 3 stromů za stromy pokácené v ulici U pošty… 6.4. bylo výroční sborové shromáždění; kurátorkou zvolena s. Kovářová. Schůzí staršovstva se budou zúčastňovat pouze presbyteři, náhradníci na rozšířené schůze 2x do roka; 1x ročně minořádná schůze s rodinnými příslušníky členů staršovstva.11.5.1997:presbyteriánský sbor z Kalifornie nás navštíví 6.7. Švýcarský sbor v Thunu poslal dar 2300 švýcarských franků na úpravu suterénu naší budovy… Fma Fischer nezaplatila nájem za duben a květen, navrženo předčasné ukončení nájmu; rozhodnuto další pronájem. Zahrada je v zanedbaném stavu, br. Šula již práce na zahradě nemůže zvládnout.14.9.1997: v červnu návštěva presbyteriánského sboru z Kalifornie. … smlouva na poskytnutí školní tělocvičny na hraní volejbalu; možnosti však využívá malý počet mládeže. Ukazuje se možnost vytvoření nadace, která by pečovala o blízké hříště spolu s některými občany z okolí; vlastník hříště České dráhy je ochoten hříště přenechat na poplatek 1 Kč ročně.12.10.1997: sestře Žákové zaslána smlouva k pronájmu místností uvolněné fmou Fischer… Sbory mají poslat doplňky pro sborník za období od r. 1968 v rozsahu 40 řádků do 30.11.1997; požádán br. Kunert, aby připravil podklady… Br. f. byl pověřen administrací sboru na Vinohradech. Pronájem kanceláře: s. Žáková se už neozvala; staršovstvo dalo br. f. důvěru pro další jednání. Dar z Thunu 500 CHF na rekonstrukci opět předal br. Janeček.16.11.1997: s. Žáková předložila smlouvu na 5 let a požaduje převedení prostor z nebytových na komerčně užívané. Br. Šula ohlásil, že od nového roku již nebude vykonávat kostelnické práce.14.12.1997: s. Žáková se neohlásila, kancelář pronajata advokátovi JUDr. Mifkovi.11.1.1998: br. f. pozvání Presbyteriánské církve asi na 2 měsíce do zahraničí. Br. Šula se uvolil, že bude kostelnické práce vykonávat do června. Evangelizace a nabídka Zmožek.8.2.1998: redakce Českého bratra prosí sbory o zasílání jednoho výtisku sborových nebo oblastních časopisů; budeme posílat Lilii. Bohoslužby budou vysílány rozhlasem 1.3. Br. f. bude od 16.4. do 9.6. v zahraničí; administrovat sbor bude br. f. Plecháček z Horních Počernic a br. f. Štorek z Kobylis. Vzhledem k tomu, že s. Stehlíková bude 4 týdny nepřítomna zajistí nedělní školu s. Wagnerová.5.4.1998: ujednání s fakultou týkající se sborového domu vstoupilo v platnost 31.3.1998, nyní můžeme rozhodovat o domu jako suverénní majitelé. Br. f. se vrátí z USA kolem 19. června.26.4.1998: mimořádná – návrh dopisu žádost o pomoc ministryně spravedlnosti ohledně sporu o sborový dům a modlitebnu na Jarově.24.5.1998: mimořádná věnovaná jednomu bodu dotazníku seniorátního výboru – vypracování vize sborového vývoje na 10 let. Br. Tůma: sbor, který není misijní jen existuje. Br. Fafa: neskrývám, že jsem křesťan a to je také misie. Prof. Trojan: sbor se musí naučit, aby nabízel své služby a v sekularizovaném světě prezentoval křesťanského ducha. Rekapitulováno: je třeba zvýšit důvěryhodnost sboru na veřejnosti; účastnit se veřejného života v okolí; otevřít sbor humanitárním a kulturním organizacím; pořádat veřejné akce, např. dětské tábory, koncerty apod. Shrnuto: zajistit růst sboru, zvýšit obětavost, zvýšit důvěryhodnost sboru vůči okolí.21.6.1998:br. f. oznamuje, že bude nutno zabývat se reorganizací práce zaměstnanců sboru – nová sestra by mohla být místo s. Šůlové s. Thurzová. Lidé ze sboru nepovažují sborovou zahradu za svou ; v USA je silná identifikace členů se svým sborem, členové přispívají na sbor, ale také něco od něj vyžadují. My vybíráme peníze jen na to, abychom přežili, o nic nového se nesnažíme. Návrhy: ujmout se dětského hříště; podle vzoru presbyteriánů zavést sešit pro faráře, kam píší členové sboru co je potěšilo či zarmoutilo, co je tíží, za co by se měly konat přímluvné modlitby, zač poděkovat.13.9.1998: práce sborové sestry se ujala s. Thurzová. Obchůdek jednoho světa – musí vzniknout veřejně prospěšná organizace; ujal se jarovský a vinohradský sbor; staršovstvo souhlasí, aby se náš sbor k nim v této věci připojil; s. Zdenka Smetanová se již dříve rozhodla, že bude v obchůdku vypomáhat. S. Stehlíková se ujala úklidu zahrady, kde budou trávníky a pískoviště, žádné záhony. Sbor by měl vytvořit vlastní diakonickou službu; staršovstvo d vytvářením vzájemně pečujícího společenství souhlasí; metodické vedení by měl mít br. Žbánek.17.1.1999: br. f. konstatuje, že vyřizování stížností obyvatel domu a odstraňování nejrůznějších technických závad budovy ho časově zaneprázdňují a bude nutno uvažovat o ustavení správce domu – domovníka. Rekonstrukce suterénu – jednáno s fmou Kouba.21.2.1999: br. f. informoval o současných vztazích mezi státem a církvemi; historicky vzato byly sbory a církve prvními společenskými organizacemi v zemi a staly se vzorem pro pozdější spolkový a vzdělávací život. Oproti občanským spolkům je rozdíl v tom, že orientují lidi vertikálním směrem – k Bohu. Z toho plyne co je církvi vlastní: konání bohoslužeb, liturgie, modlitby, svátosti, poslušnost Pána Boha. To by mělo ovlivňovat naši práci v občanských spolcích a tím svědčit v běžném životě. Křesťané by měli být kvasem, který prostoupí společnost, to je forma misie od člověka k člověku. … Br. f. Dus souhlasí s ½ až ¾ úvazkem v našem sboru po dobu roční nepřítomnosti našeho br. f. Přípravou oslavy našeho sboru, která bude zřejmě v listopadu t.r., pověřeni s. Rücklová, kurátorka a br. Kunert.11.4.1999: bylo dohodnuto, že postoje k politickým názorům by se neměly diskutovat při bohoslužbách, ale po nich a jinde. K oslavám založení 28. 11. sboru pozvat skupinu Berani. 9.5.1999: dopis synodní rady o životním prostředí obsahuje výzvu, abychom věnovali pozornost dobrému stvořitelskému dílu a přistoupili k uspořádávání seminářů a sborových besed na téma Božího stvořitelského díla. Synodní rada dosud neudělila souhlas k volbě br. f. Duse. S. Thurzová nastupuje mateřskou dovolenou, ale účetnictví povede z domova. Práce na rekonstrukci suterénu se dokončují, třeba připravit stěhování nábytku z Velimi. Staršovstvo souhlasí s vydáním druhé sbírky kázání br. f. Stehlíka v počtu 500 ks.13.6.1999: dopis seniora o pověření br. f. Štorka administrací našeho sboru od 1.81999 do 31.7.2000; přišly pokyny k volbě faráře. Povolávací listina pro br. f. Duse je připravena, volba proběhne 18.7.1999.12.9.1999: bylo vytištěno 150 pozvánek na oslavy založení sboru; k zamýšlenému rozvinutí transparentu na ulici bude třeba souhlas obvodního úřadu. Návrh zvýraznit nápis Husova kaple, který v šedi fasády domu zaniká.7.11.1999: byl dohodnut pořad oslav: 9-10,30 bohoslužby s VP; 11-12 oběd; 12-14 přednesení vzpomínek a občerstvení; 14-15 vystoupení skupiny Berani; 15-16 poděkování a ukončení. Brožurka 150 ks a cena 25,- Kč/ks. Zvaní hosté: sbory seniorátu, sbor v Jablonci a ve Velimi; zástupce církví římskokatolické, československé husitské a adventistické; jednotlivci, kteří jsou nebo byli významným způsobem spjati s životem sboru… Spodní sál stál 662 000 Kč… Bazar oblečení, obuvi, popř. hraček bude 5. a 12. 12.5.12.1999: staršovstvo souhlasí s tím,aby br. Thurzo vydával pravidelně texty kázání tiskem.3.1.2000: sbor dostal od magistrátu 250 000 Kč na hříště.14.2.2000: návrh, aby se schůzí staršovstva účastnil současný 1. náhradník (s. Trojanová), aby mohl kdykoli nastoupil jako řádný člen. Kurátorka informovala o stále nižším počtu členů na biblických hodinách v Hloubětíně (2-4 přítomní).13.5.2000: bylo projednáno oplocení zahrady. Nákup 10 termosek-konvic na podávání kávy.12.6.2000: drátěný plot je bez podezdívky a stál přes 5 000 Kč; na hříšti se konal dětský den se soutěžemi. Br. f. Stehlík bude přítomen už od 6.8. a kázat bude 13.8.2.7.2000: mimořádná, uvítání br. f. Stehlíka, který se vrátil z ročního pobytu v USA.11.9.2000: k dopisu synodní rady, že máme uspořádat evangelizační slavnost se rozvinula diskuze pro koho má být evangelizace určena; vyplynulo, že křesťané by měli být vidět v životě, na svém místě. Br. f. navrhl zviditelnění sboru vlajkou, pověšenou na stožáru budovy, staršovstvo s vlajkou souhlasí, jak symbol byl navržen kříž s odvaleným kamenem. Br. f. se zmínil o možnosti fotoalba členů sboru.9.10.2000: stavba dětského hříště se realizuje za cenu, že br. f. byl pověřen fcí stavebního dozoru. Nově zaváděná liturgie.14.11.2000: br. f. vyjádřil radost z toho, že se členové sboru po bohoslužbách shromažďují k posezení a rozhovorům v klubovně a navrhuje, že by účastníci mohli přinést i zákusky k čaji z domova. Byl zmeněn pořad bohoslužeb tak, že mezi čtení bude zařazena píseň. Plot u dět. hříště byl postaven a zaplacen; pracovní skupina se rozpadla a neschází se. Pořízení kopírky a tiskárnou je v současnosti mimo naše finanční možnosti.12.12.2000: staršovstvo souhlasí s koupí repasované kopírky. Br. f. informoval, že někteří členové sboru, zejména rodiče s malými dětmi, se dožadují pozdějšího začátku bohoslužeb – od zahájení letního času od 9,30 h. Staršovstvo souhlasí se zřízením fotoalba, s. Rücklová a Wagnerová se ujmou focení. Plán přestavby a zkulturnění sociálních zařízení ve spolupráci s arch. Marešovou. Zpráva o odstoupení br. Smetany z předsednictví Ekumenické rady církví (předseda Prezidia ERC).6.3.2001: krádež kopírky ohlášena policii – výzva, aby lidé byli všímaví..3.4.2001: návrh br. f., aby se zbývajících 12 nedělí do letních prázdnin probíraly (pro děti NŠ) na ukázkách životů vybraných postav církevní dějiny od doby novozákonní až do současnosti volně podle předlohy „Taková dlouhá cesta“. Nové nájemní smlouvy jsou hotové, některé (Hrubantovi, Stehlíkovi) budou konzultovány s právničkou, otázka neplatičky Kučerové. Br. f. navrhl, aby fotografie členů sboru byly dávány na samolepící nástěnky do chodby v suterénu.15.5.2001: 26.8-2.9. bude br. f. s dětmi na letním táboře. 12.6.2001: 8.7. budou ve sboru na návštěvě presbyteriáni z USA. Pracuje se na opravě varhan.11.9.2001: staršovstvo souhlasí s pořízením kopírky a tiskárny. Br. Kunert ohlásil úmysl rezignovat na práci ve staršovstvu. Tristní poměry ve strašnickém krematoriu; neprofesionální chování k farářům i pozůstalým, neestetické prostředí…6.11.2001: br. Thurzo navrhuje, aby se na přípravě Lilie podílelo více lidí, např. formou redaktorů rubrik. Příprava fotoalba pokročila, fotografií je dost, přiblížila se doba kompletování.Opět máme kopírku. Úklid domu bude dělat br. Kratochvíl; s. Šturcová po operaci ruky nemůže vykonávat těžší fyzickou práci. Nová presbyterka s. Trojanová.27.11.2001: žádost mateřské školy o umožnění vánočního koncertu v kapli. Lilie: rubriky br. f. (teologie, život sboru); Tereza Rücklová (NŠ); Urválek (staršovstvo); Tůma (výlety, recepty, Čakovice). Byly rozhlasové bohoslužby. Rozsáhlá diskuze o liturgii.8.1.2002: br. f. oznámil staršovstvu, že po 8 letech působení v Libni bude v létě odcházet do jiného sboru v USA, kde byl zvolen.5.3.2002: mládež projevila zájem o farní zahradu. Bylo osloveno 9 kazatelů. Poškození harmonia – br. Hoblík přetřel desku včelím voskem s terpentýnem, škoda je neopravitelná a nevyčíslitelná. Varování s. Hoblíkové ve věci kvality úklidu.24.3.2002: mimořádné – stav prací na rekonstrukci dlažby v přízemí.9.4.2002: žádná pozitivní odpověď farářů na nabídku kandidatury nepřišla. S. kurátorka Kovářová oznámila úmysl podat rezignaci k 30.6.2002, protože se odstěhuje mimo Prahu.14.5.2002: volba místokurátora – Mikšíkova 4 hlasy, Trojanová 4, Thurzo 2, Rücklová 1, Lauschmann 1 – s. Trojanová ochotna přijmout, ale až od října 2002, ostatní na fci rezignovali. V opakované volbě dostala s. Trojanová 8 z 12 hlasů. Druhým místokurátorem zvolena s. Mikšíková 9 hlasy. Kázání 3 kandidátů: Pavel Jun, Petr Špirko, Pavel Hříbek. Otázka požehnání svazku dvou mužů, které chtěl udělit br. f..4.6.2002: přišly objednané biblické mapy. Br. f. navrhl seniorátnímu výboru za administrátora sboru s. f. Halamovou a br. f. Langeho. S funkcí od 1.7. schválena kurátorka s. Trojanová. V době dovolené br. f. budou zastupovat manželé Plzákovi z Jarova. Pořízení nového sborového počítače, starý byl už nefunkční. Poslední schůze s br. f. Stehlíkem a s. kurátorkou Kovářovou (k 30.6. odchází i ze staršovstva).br. Stehlík byl hnacím motorem naší činnosti, který všechno řídil, organizoval a všichni se na něj spoléhali, píše se v žádosti o finanční příspěvek na podporu dětského hříště v Mezihoří v říjnu 2005.

(Bratr farář Ondřej Stehlík)

Teprve v roce 1994 se podařilo staršovstvu získat nového kazatele, čímž započalo opět radostnější období. Dne 12. června 1994 zvolilo sborové shromáždění na návrh staršovstva za nového libeňského faráře bratra ThDr. Ondřeje Stehlíka, působícího do té doby ve sboru v Humpolci. V libeňském sboru začal pracovat od 1.7.1994 a v neděli dne 9. října téhož roku byl při slavnostním instalačním shromáždění uveden seniorem pražského seniorátu bratrem Blahoslavem Hájkem do služby faráře sboru.

Bratr farář Stehlík je velice aktivní, vzdělaný a neobyčejně obdarovaný mladý muž. Po svém příchodu do libeňského sboru se rychle orientoval ve vzniklé situaci a svou neopotřebovanou energii napřel v několika směrech.

Především se snažil o uklidnění ve sboru a ve staršovstvu. Situace vzniklá z „charismatické“ krize se totiž ještě zkomplikovala problémy s prací kostelníka, obývajícího sborový služební byt, které vyústily v rozvázání pracovní smlouvy a v následné soudní řízení; průvodní okolnosti neúměrně braly faráři i staršovstvu čas na řešení naléhavých úkolů ve sboru. Také veřejný rozpad manželství jednoho z velmi aktivních presbyterů a nesplacený, poměrně velký dluh za závadně provedenou, nefunkční rekonstrukci dolního sborového sálu zely na startu činnosti nového faráře.

Veliké úsilí vynaložil bratr farář Stehlík, aby získal a stmelil rozptýlené mladé lidi, kteří sboru zbyli. Intenzivně se věnoval konfirmandům a již v té počáteční době s nimi upevňoval blízké vztahy. Tak se, díky Pánu, podařilo vytvořit skupinu mládeže, jejíž účast na schůzkách se pohybovala od 7 do 14 členů. Pak vznikla ještě skupina starší mládeže, jejíhož vedení se již koncem září 1995 ujali manželé Kateřina a Jakub Čapkovi. Obě skupiny mládeže se v r. 1997 spojily a mezitím dorůstali noví chlapci a dívky, které bratr farář připravoval ke konfirmaci a z nichž na podzim téhož roku vznikla nová skupina mladší mládeže.

(Z biblické hodiny v Libni v roce 1995)

Lze konstatovat, že mládež je nyní nejdynamičtější i nejproměnlivější složkou života sboru. Bratr farář Stehlík se snaží mladé lidi co nejvíce zaměstnávat a nasměrovat jejich aktivitu ke křesťansky zdravým činnostem. Jezdí s nimi na lesní brigády na Českomoravskou vysočinu, uskutečnil s nimi i rekreační pobyt v přírodě, několikrát byl s mládeží na soustředění v Jizerských horách. Takto společně strávený delší čas poskytuje nedocenitelné příležitosti ke křesťanské výchově, ke vštěpování biblických znalostí, k rozhovorům o zásadních otázkách víry, a ovšem – k radosti z bratrského a sesterského obecenství a z krásy přírody, která je Božím stvořením. Mladší mládež se scházela vždy v pátek v 17.05 hod. ke schůzkám v klubovně sboru, kde se soustavně zabývala evangeliem podle Marka a pak poslední knihou Bible: Zjevením Jana. Zúčastnili se celostátního srazu evangelické mládeže v Českých Budějovicích, nechybějí ani na sborových výletech, s dětmi z mateřské školky oslavili Den Země výrobou recyklovaného ručního papíru a výstavou ve vestibulu stanice metra Palmovka.

Starší mládež – od 18 do 30 let – konala schůzky v klubovně sboru vždy v úterý v 19.30 hod. Účast se pohybovala od 6 do 12 mladých lidí. Náplň jejich programů byla biblická, ve výkladech a biblických úvahách se střídali, mnoho se diskutovalo o otázkách víry a praktického křesťanství, ale také si vyprávěli o svých osobních zájmech a věnovali se i hrám. V létě roku 1996 společně přešli (13 účastníků) hřeben Oravských a Kysuckých Beskyd a jiný letní týden věnovali sjíždění řeky Moravy na kánoích (15 účastníků). Také v dalších letech prožila naše mládež společné týdny v horách nebo na vodě. V létě roku 1997 došlo ke změně plánu v důsledku povodní na Moravě a libeňská mládež se odebrala do Otrokovic pomáhat při odstraňování škod napáchaných záplavami. Během následujícího léta přešli společně Vihorlat a Bukovské vrchy a sjížděli řeku Ohři a letos (1999) sjížděli na Slovensku řeku Hron. Na horských túrách byla účast od 10 do 14 a na vodách od 15 do 25 účastníků. Nejen to, co v horské přírodě  nebo na řekách společně prožili, ale především láska Kristova je vzájemně spojuje.

(Naše mládež při odpočinku během sjíždění slovenské řeky Hron v roce 1999)

Ondřej Stehlík (* 1966 Liberec), 1994 – 2002 farář Praha-Libeň.Teprve v roce 1994 se podařilo staršovstvu získat nového kazatele, čímž započalo opět radostnější období. Dne 12. června 1994 zvolilo sborové shromáždění na návrh staršovstva za nového libeňského faráře bratra Ondřeje Stehlíka, působícího do té doby ve sboru v Humpolci. V libeňském sboru začal pracovat od 1. 7. 1994 a v neděli dne 9. října téhož roku byl při slavnostním instalačním shromáždění uveden seniorem pražského seniorátu bratrem Blahoslavem Hájkem do služby faráře sboru.Bratr farář Stehlík se po svém příchodu do libeňského sboru rychle orientoval ve vzniklé situaci a svou energii napřel v několika směrech. Především se snažil o uklidnění ve sboru a ve staršovstvu. Situace vzniklá z „charismatické“ krize se totiž ještě zkomplikovala problémy s prací kostelníka, obývajícího sborový služební byt, které vyústily v rozvázání pracovní smlouvy a v následné soudní řízení; průvodní okolnosti neúměrně braly faráři i staršovstvu čas na řešení naléhavých úkolů ve sboru. Také veřejný rozpad manželství jednoho z velmi aktivních presbyterů a nesplacený, poměrně velký dluh za závadně provedenou, nefunkční rekonstrukci dolního sborového sálu byly na začátku činnosti nového faráře.Velké úsilí vynaložil bratr farář Stehlík, aby získal a stmelil rozptýlené mladé lidi, kteří sboru zbyli. Intenzivně se věnoval konfirmandům a tak se, díky Pánu, podařilo vytvořit skupinu mládeže, jejíž účast na schůzkách se pohybovala od 7 do 14 členů. Pak vznikla ještě skupina starší mládeže, jejíhož vedení se již koncem září 1995 ujali manželé Kateřina a Jakub Čapkovi. Obě skupiny mládeže se v r. 1997 spojily a mezitím dorůstali noví chlapci a dívky, které bratr farář připravoval ke konfirmaci. Bratr farář Stehlík se snažil mladé lidi co nejvíce zaměstnávat a nasměrovat jejich aktivitu ke křesťansky zdravým činnostem. Jezdil s nimi na lesní brigády na Českomoravskou vysočinu, uskutečnil s nimi i rekreační pobyt v přírodě, několikrát byl s mládeží na soustředění v Jizerských horách. V létě roku 1997 v důsledku povodní na Moravě se libeňská mládež odebrala do Otrokovic pomáhat při odstraňování škod napáchaných záplavami.V souvislosti se snahou zapojit mládež a děti co nejvíce do sborového života vznikla tradice štědrovečerních odpoledních bohoslužeb s vánoční hrou, nastudovanou mládeží a dětmi z Nedělní školy. Děti jsou spolu s rodiči přítomny první části bohoslužeb, kde je před odchodem do skupinek bratr farář zainteresuje na daném biblickém tématu. Dětí se pak ujmou jejich učitelky a učitelé a odvedou je z kaple do jiných sborových prostor, kde se jim věnují. V posledních pěti letech učily v Nedělní škole sestry Ester Andriantsarazová, Štěpánka Kovářová, Eva Mikšíková, Martina Stehlíková a Irena Wagnerová a dále bratři Pavel Duchan, Jan a Štěpán Rücklovi a Pavel Tůma.Nefunkčnost dolního sborového sálu znemožnila konání „rodinných nedělí“, teprve dokončení opakované a rozšířené rekonstrukce suterénu umožnilo po dlouhé době navázání na tuto tradici. První „rodinná neděle“ se konala v neděli odpoledne dne 26. září 1999 s vyprávěním bratra faráře Jaromíra Duse o práci farářů v armádě, a zvláště mezi českými vojáky v Bosně, se společným obědem a s přednáškou bratra Štěpána Rückla a sestry Natashi Samirové o jejich zážitcích a zkušenostech ze Súdánu. Zajímavá přednáška byla zpestřena výstavkou velkých barevných fotografií.Sbor navázal úzké vztahy se švýcarským sborem v Thunu a došlo ke vzájemným návštěvám. Podobně úzké vztahy se také rozvíjely s americkým sborem Maxwell Street Presbyterian Church, sídlícím ve městě Lexington ve státě Kentucky (USA). Podařilo se uskutečnit několik krásných koncertů, z nichž na některé sbor pozval i širší veřejnost. Byly to zvláště koncert dětského pěveckého sboru z Francie „Les Petits Chanteurs de Saint Louis“ (25. 6. 1996), v rámci nedělních bohoslužeb 30. 6. 1996 zpíval Oltářní sbor Prvního presbyteriánského kostela v Houstonu (Texas, USA), v dalším roce se konal koncert Církevního pěveckého sboru z West Coast Presbytery (Kalifornie, USA), v roce 1998 koncert Pěveckého sboru z Thunu (Švýcarsko) a téhož roku Trubači z Garmisch-Partenkirchenu (SRN). Na podzim roku 1994 se u nás konalo zasedání konventu ČCE.Třeba zaznamenat ještě jednu pro sbor velmi užitečnou činnost, tj. sborové výlety nebo vycházky do blízkého i vzdáleného okolí sboru či Prahy, které jednou měsíčně organizoval člen staršovstva br. Zdeněk Lauschmann. Pojítkem mezi všemi generacemi sboru byl sborový časopis „LiLiE“ (Libeňské Listy Evangelické), které redigoval a převážně i sám naplňoval br. farář Stehlík již od podzimu roku 1994. Korektury textů dělala ses. Drahomíra Frantíková. Libeňský sbor se vůbec jako první sbor v církvi – a jako jedno z prvních křesťanských společenství v republice – prezentoval zásluhou br. faráře na internetu.Na jaře roku 1998 se podařilo po několikaletém náročném jednání sjednotit majetkové poměry v libeňském sborovém domě. Díky vstřícnosti ETF a zahraničních dárců se libeňský sbor opět stal jediným majitelem celého sborového domu.Dne 6. dubna 1997 skončilo šestileté funkční období staršovstva libeňského sboru, které započalo svou činnost dne 7. 4. 1991. Na sborovém shromáždění bylo zvoleno nové – kurátorkou byla opět zvolena sestra Věra Kovářová. Kromě ní byli presbytery bratři Ladislav Janeček (místokurátor), Andriantsarazo Fahaleovana (Fafa), Mírumil Calta, Ivan Helfert, Rostislav Kunert, Zdeněk Lauschmann, Pavel Tůma, Pavel Urválek a sestry Eva Mikšíková, Dana Rücklová a Irena Wagnerová. Náhradníky byli zvoleni bratři Fedor Thurzo a Jaroslav Šturc, sestry Karla Trojanová, Anneliese Březinová, Kateřina Čapková a Naděje Kubíčková. Br. Jaroslav Hrouda, presbyter od roku 1968, ses. Vlasta Aplová a br. Ladislav Pospíšil, presbyteři od roku 1975, kteří dlouhou řadu let nesli tíhu sborových záležitostí, již pro svůj vyšší věk nekandidovali. Dne 1. září 1998 s vděčností a láskou Sbor poděkoval sborové sestře a sekretářce čtyř farářů libeňského sboru, sestře Jiřině Šulové za téměř třicet let příkladné práce pro sbor. Byla sborovou sestrou od 1. 9. 1969. Na její místo byla přijata sestra Alena Thurzová.Biblické hodiny, které v Libni vedl převážně br. farář Stehlík, probíhaly i v Hloubětíně v domácnosti manželů Kovářových. V čakovické kazatelské stanici pokračovaly biblické hodiny, o jejichž program se stará bratr Pavel Tůma. Mají ekumenický charakter a účastníci patří ke čtyřem církvím – evangelické, bratrské, římskokatolické a husitské. Kazatelé se zde střídají. Pravidelné pondělní besedy Kruhu starší generace, v té době již 13 let, vedli manželé Františka a Rostislav Kunertovi.Byly konány i sbírky trvanlivých potravin pro bezdomovce, sborové burzy šatstva a knih, uskutečněny zásilky šatstva pro charitativní organizace, zúčastnili jsme se na prodeji výrobků „Obchůdku jednoho světa“, což je neziskový prodej výrobků Diakonie a Třetího světa, proběhly různé výstavy a přednášky, pořádaly se sbírky na pomoc povodněmi postižené Moravě a pro různé země, které nesly tíhu důsledků živelných pohrom atp.Libeňský sbor se pokusil i o záchranu dětského hřiště v blízkosti sborového domu. Pod hlavičkou našeho sboru se utvořila pracovní skupina usilující o záchranu a provozování dětského hřiště, tvořená převážně nečleny našeho sboru. Pustila se energicky do díla; narazila sice na administrativní průtahy stávajícího majitele – Českých drah, které se však podařilo překonat. Současně se setkala se značným porozuměním lidí z okolí i zástupců obce. Dobré vztahy a porozumění panují i s nedalekou mateřskou školou, která již pravidelně pořádá své společenské akce a besídky v prostorách našeho kostela. Učitelé a někteří rodiče se zase zúčastnili našich hudebních nešpor a vánoční besídky.Stejně sympaticky je přijímáno a nadějně se jeví vyučování náboženství na dvou školách v okolí sboru. Vyučování navštěvuje sice jenom několik málo dětí, jsou to však převážně děti z prostředí mimo církev. Vedení škol toto vyučování vítá a podporuje. Některé z těchto dětí pak s námi jezdí i na letní sborový tábor. Dvě z našich konfirmandek 1999 se s naším sborem setkaly poprvé právě při tomto vyučování náboženství.Sbor se musel také zabývat stavebními pracemi. Havarijní stav podlahy v kapli vyžadoval bezodkladné řešení. Původní rekonstrukce suterénního sborového sálu, provedená v letech 1992 až 1993, v důsledku špatného projekčního řešení způsobila provlhnutí zdí i podlahy jak ve vlastním sále, tak v přilehlých prostorech. Čalouněný nábytek začínal plesnivět, a tak bylo nutné sál zcela vyklidit, všechen nábytek byl v říjnu 1996 odvezen a uskladněn na půdě evangelické fary ve Velimi. Tato nešťastná stavební akce způsobila na dlouhou dobu značné podvázání činnosti sboru. Z několika projektových variant byla vybrána ta nejdůkladnější: projekt zahrnující i podříznutí zdí kostela a důkladnou izolaci zdí i podlahy. Pro podlahovou krytinu byly zvoleny dlaždice, aby životnost podlahy byla co nejdelší. Náročné bylo stěhování varhan a dosavadní podlaha musela být odstraněna až na původní zem. Znamenalo to plně naložit a odvézt více než deset nákladních aut suti. Současně s rekonstrukcí podlahy byla odškrabána stará malba a modlitebna nově vymalována. Členové sboru přispěli na toto dílo ve finančních darech nebo bezúročných půjčkách, zbytek byl hrazen externími dary, překlenovací půjčkou a aktivy sboru. Během provádění rekonstrukce se konaly bohoslužby „na dvě směny“ v suterénním sborovém sále. Od počátku letních prázdnin roku 1996 byla již nově upravená modlitebna opět v normálním provozu.Uvolněný přízemní byt, který byl v téže době rekonstruován na sborovou klubovnu, sloužil tomuto účelu jen krátkou dobu; sbor potřeboval získat finanční prostředky na novou rekonstrukci suterénního sálu i pro další účely. Proto se bratr farář Stehlík vzdal farářské pracovny a zařídil si ji ve svém bytě. Do původní pracovny byla přestěhována farní kancelář a z původní farní kanceláře se stala sborová klubovna, zatímco klubovna vybudovaná z přízemního bytu byla od dubna 1995 pronajímána.V létě roku 1998 jsme obdrželi od Presbyterního sboru v Bryn Mawr (USA) velký peněžní dar. Tuto částku členové sboru vlastní obětavostí zdvojnásobili, a tak bylo možno začít s celkovou rekonstrukcí sborového sálu a přilehlých prostorů. Rekonstrukční práce započaly v únoru 1999. Ve sborovém sálu byly provedeny sanace a opravy omítek stěn včetně řešení systému odvětrávání. Byl proveden základ podlahy s náležitou izolací a na dřevěné polštáře byla položena prkenná podlaha. Sál byl nově vymalován a do stropu vsazena čtvercová zářivková svítidla. Prostory předsálí byly rozšířeny. Místo původní šatny byl zrušením sklepů použit dvojnásobný prostor na kuchyň. Prostor původní kuchyně byl využit pro šatnu a část přilehlé místnosti u schodiště byla oddělena pro hygienické zařízení. Podlaha kuchyně, chodby, šatny a WC byla pokryta dlaždicemi. Stěny kuchyně a WC jsou zčásti chráněny kachlíky. Snadnější dostupnost suterénního sálu byla realizována dřevěným schodištěm s ocelovou konstrukcí, vedoucím do sálu z klubovny. Kuchyň byla vybavena dvěma elektrickými sporáky, chladničkou, sušákem na utěrky, kuchyňským pultem s nerez dřezem, elektrickým ohřívačem vody a dostatečným počtem skřínek na nádobí. Kuchyňský pult se skřínkami darovala sboru sestra Ing. Eva Ivanovová.V létě roku 1999 odcestoval bratr farář Stehlík i se svou rodinou do USA, aby tam pracoval v ústředí sesterské Presbyterní církve a zároveň přednášel na jejím Teologickém semináři.Ilustrace: foto 20.6.1993: mimořádné; přivítání br. Dr. Stehlíka, který se chystá na složení farářské zkoušky. Souhlas hlasováním aby byl br. Stehlík vyžádán jako kazatel sboru v Libni. Nastoupit může až v září 1994, ale nabízí občasná kázání v „čekací době“ (dohodnuto 1x za 6 neděl).6.9.1993: administrátorem sboru je br. Štorek z Kobylis. SR kandidaturu br. vik. Dr. Stehlíka schvaluje, nutno, aby ještě schválil horácký seniorát; nastoupil by po složení farářské zkoušky. Seniorátní výbor schvaluje a doporučuje Dr. Stehlíka k nástupu podzim 1994. Vloupání do farní kanceláře.4.10.1993: vzhledem k tomu, že k odchodu br. f. Smetany došlo v době letních prázdnin a nedošlo k patřičnému poděkování, pozván na 19.12. v souvislosti s otevřením opravených místností spolu s br. Otřísalem, Dusem, Roskovcovou a Dřízalem.6.12.1993: zaniká povinnost odebírání povinných výtisků nových publikací. Otevření sálu bude 19.12.1993, skříňky došly. 19.12. bude dopoledne vánoční besídka dětí, ofpoledne od 15 hodiny slavnostní otevření sálu. Budou pozváni hosté manželé Smetanovi. Stehlíkovi, Otřísalovi, Štorek, Ing. Král, Šula, Eliáš, Ratiborský (kurátor z Kobylis), Roskovcovi, Dřípalovi, profesoři fakulty bydlící v domě, z obv. úřadu Homoláčová. Od rozšíření počtu hostů z jných pražských sborů se upouští s ohledem na omezené prostory sálu. Pozvaní hosté budou vybídnuti k 3-5minutovým projevům na téma Libeňský sobr – vzpomínky a výhled do budoucna.3.1.1994: br. Štorek navrhuje snížení počtu staršovstva na 12 členů, vysoký počet není funkční; požádáme seniorát. výbor o schválení. Br. Štorek (m.j.) doporučil průběžně informovat sbor o činnosti staršovstva v ohláškách.7.2.1994: br. Kunert ze zdravotních důvodů prosí o vypuštění ze služby pomocného kazatele.14.3.1994: žádost našeho sboru o snížení počtu presbyterů byla seniorátu odeslána. Tíživá finanční situace sboru, vypomohli členové půjčkami a sbor z Kobylis a na Jarově (úprava sálů).5.4.1994: seniorát schválil snížení presbyterů na 12 členů a 6 náhradníků. V dubnu 2x káže prof. Trojan.6.6.1994: sborové shromáždění 12.6. volí faráře. Br. Páleník rezignuje na fci presbytera a žádá o zproštění služby ordinovaného kazatele a výpomocného kazatele. 4.7. se má br. f. Stehlík stěhovat do sboru.12.9.1994: SR doporučuje zpracování účetnictví na počítači. 30.7.1994 zemřel f. Dr. Bartička. Dle církev. zřízení mají presbyteři fungovat v počtu, v kterém byli zvoleni. Předběžný termín instalace Dr. Stehlíka je 9.10. Sborový dopis LILIE byl rozdán, br. Stehlík prosí o příspěvky. Schváleno pronajmout klubovnu externímu zájemci na 3 roky. Dá se inzerát na správce domu. Br. Šula je ochoten dále pečovat o zahradu. Rodinné neděle budou od listopadu, první bude seznamovací, další s přednáškou.5.12.1994: výpověď kostelníkovi ze služebního bytu, poté došel dopis Ing. Hrubanta, že přejme další jednání ze svého syna. Vyhlášení konkurzu na místo sborové sestry na 1/3 až ½ úvazku. Obětavost je u méně než ¼ členů živého sboru, který čítá cca 200 lidí. Bude znovu ohlášeno sejití v klubovně po bohoslužbách. Vánoční pohlednice vydané spolu s YMCA prodány pražským sborům.5.1.1995: Kateřina Roskovcová nemůže po mateřské dovolené nastoupit opět do našeho sboru jako vikářka; rozvázání prac. poměru. Vyhrocení situace ze strany otce kostelníka a předání záležitosti advokátovi.6.3.1995: sborové shromáždění bude 26.3.1995. 3.4.1995: byla podepsána smlouva s fmou Fischer s.r.o. ze Zlína na pronájem kanceláře. Zakoupen počítač.5.6.1995: dr. Lauschmann výhledově nabízí od podzimu zařizování výletů. Výlet do Lipan se vydařil. 29.10. budou naše bohoslužby vysílány rozhlasem.4.9.1995: diskutovalo se o nedělním kázání br. f. Stehlíka. Založen pohotovostní fond potřebným.2.10.1995: slavnostní otevření fakulty v Černé ulici je 3.12.1995, vyhlášena sbírka. Advokát podal žalobu k soudu na výpověď kostelníka z bytu. Ses. R¨cklová a Mikšíková začaly zpracovávat účetnictví na počítači.6.11.1995: Dr. Stehlík poděkoval br. Čejkovi za hraní na varhany při bohoslužbě z Libně 29.10., které byly vysílány rozhlasem. Br. Čejka byl požádán o posudek na naše varhany, které chceme odprodat. Otevřený dopis pastora Dana Drápala staršovstvu sboru ČCE v Libni ohledně pronájmu kaple /Učení o jedné místní církvi v jednom městě pochází od W. Nee a charismatické hnutí po celém světě ji akceptovalo. U nás toto učení šířil například Dan Drápal. „V Praze, stejně jako v každém jiném městě, vidí Bůh pouze jednu místní církev. Do ní patří všichni znovuzrození křesťané. Rozdělení na jednotlivé denominace je hříchem Božího lidu, ze kterého je třeba činit pokání.“ In: Drápal D., citován dle poznámek Michala Klesnila, In: (Poznámky k členství ve sboru, Biblická hodina 23. 4. 91 (Dan Drápal)“, Sborový dopis, měsíčník křesťanského společenství Maniny, 6/91, str. 4) – Články o kurzech ALFA … Lidé se na něm seznamují s evangeliem a chtějí dál žít pro Ježíše. Chceme v kurzech dále pokračovat. Není pravda, z čeho jsme obviňováni v těchto článcích o kurzech Alfa v ZOD. Jsem vděčný za reakci, kterou napsal Dan Drápal./ Staršovstvo rozhodlo stručně odpovědět, ale na mimořádné schůzi 12.11. revokovalo rozhodnutí na neodpovídat. … Br. f. připravil brožurku Konfirmační příprava 1994-96.4.12.1995: bylo rozhodnuto odeslat odpověď Drápalovi. Starší mládež vedou manželé Čapkovi, schází se 7-13 lidí ve věku kolem 20 let; sami si připravují program, měli svůj výlet na Karlštejn. Máme i mladší mládež.8.1.1996: kolovala ukázka sborového alba z USA a byl přijat návrh, aby v ohláškách bylo informováno o možnosti něco podobného i pro naše členy. Začaly práce na zlepšení situace v suterénních prostorách (odvětrávání, čerpadlo, voda pod podlahou). Koupě ohřívače vody, elektrického sporáku a telef. ústředny. Nová podlaha v kapli je nezbytná (je zde linoleum).3.6.1996: návštěva pěveckého 70členného sboru z texasu se uskuteční 30.6., budou mít vlastní bohoslužby. Chlapecký pěvecký katolický sbor z Francie uskuteční koncert 25.7 v našem sboru.4.11.1996: uskladnění nábytku z dolní místnosti po dobu rekonstrukce ve velimském sboru. návrh, aby se staršovstvo volilo na 3 a 6 let, vždy polovina členů.6.1.1997: diskuse k referátu br. seniora na presbyterní konferenci pražského seniorátu – když br. f. Adámek vedl schůzky starší generace, pozval občas někoho na přednášku pro členy sboru; křesťanská jednota ve své činnosti ustala; br. Kunert přeorganizoval adámkovský systém, vykládá sám a nedává lidem prostor, aby se mohli projevit. Br. Hrouda vzpomíná na společné zájezdy na Seč v době působení br. f. Smetany, tam si lidé vyprávěli o sobě. … Miluška Šturcová se nabídla, že by prováděla úklidové práce v domě.3.2.1997: br. f. sděluje, že má připravenu sbírku 10 kázání, šlo by o vydání asi 500 ks brožovaných výtisků o 50 stránkách.13.4.1997: br. f. organizuje spolu s ekologickým hnutím Zelený kruh výsadbu 3 stromů za stromy pokácené v ulici U pošty… 6.4. bylo výroční sborové shromáždění; kurátorkou zvolena s. Kovářová. Schůzí staršovstva se budou zúčastňovat pouze presbyteři, náhradníci na rozšířené schůze 2x do roka; 1x ročně minořádná schůze s rodinnými příslušníky členů staršovstva.11.5.1997:presbyteriánský sbor z Kalifornie nás navštíví 6.7. Švýcarský sbor v Thunu poslal dar 2300 švýcarských franků na úpravu suterénu naší budovy… Fma Fischer nezaplatila nájem za duben a květen, navrženo předčasné ukončení nájmu; rozhodnuto další pronájem. Zahrada je v zanedbaném stavu, br. Šula již práce na zahradě nemůže zvládnout.14.9.1997: v červnu návštěva presbyteriánského sboru z Kalifornie. … smlouva na poskytnutí školní tělocvičny na hraní volejbalu; možnosti však využívá malý počet mládeže. Ukazuje se možnost vytvoření nadace, která by pečovala o blízké hříště spolu s některými občany z okolí; vlastník hříště České dráhy je ochoten hříště přenechat na poplatek 1 Kč ročně.12.10.1997: sestře Žákové zaslána smlouva k pronájmu místností uvolněné fmou Fischer… Sbory mají poslat doplňky pro sborník za období od r. 1968 v rozsahu 40 řádků do 30.11.1997; požádán br. Kunert, aby připravil podklady… Br. f. byl pověřen administrací sboru na Vinohradech. Pronájem kanceláře: s. Žáková se už neozvala; staršovstvo dalo br. f. důvěru pro další jednání. Dar z Thunu 500 CHF na rekonstrukci opět předal br. Janeček.16.11.1997: s. Žáková předložila smlouvu na 5 let a požaduje převedení prostor z nebytových na komerčně užívané. Br. Šula ohlásil, že od nového roku již nebude vykonávat kostelnické práce.14.12.1997: s. Žáková se neohlásila, kancelář pronajata advokátovi JUDr. Mifkovi.11.1.1998: br. f. pozvání Presbyteriánské církve asi na 2 měsíce do zahraničí. Br. Šula se uvolil, že bude kostelnické práce vykonávat do června. Evangelizace a nabídka Zmožek.8.2.1998: redakce Českého bratra prosí sbory o zasílání jednoho výtisku sborových nebo oblastních časopisů; budeme posílat Lilii. Bohoslužby budou vysílány rozhlasem 1.3. Br. f. bude od 16.4. do 9.6. v zahraničí; administrovat sbor bude br. f. Plecháček z Horních Počernic a br. f. Štorek z Kobylis. Vzhledem k tomu, že s. Stehlíková bude 4 týdny nepřítomna zajistí nedělní školu s. Wagnerová.5.4.1998: ujednání s fakultou týkající se sborového domu vstoupilo v platnost 31.3.1998, nyní můžeme rozhodovat o domu jako suverénní majitelé. Br. f. se vrátí z USA kolem 19. června.26.4.1998: mimořádná – návrh dopisu žádost o pomoc ministryně spravedlnosti ohledně sporu o sborový dům a modlitebnu na Jarově.24.5.1998: mimořádná věnovaná jednomu bodu dotazníku seniorátního výboru – vypracování vize sborového vývoje na 10 let. Br. Tůma: sbor, který není misijní jen existuje. Br. Fafa: neskrývám, že jsem křesťan a to je také misie. Prof. Trojan: sbor se musí naučit, aby nabízel své služby a v sekularizovaném světě prezentoval křesťanského ducha. Rekapitulováno: je třeba zvýšit důvěryhodnost sboru na veřejnosti; účastnit se veřejného života v okolí; otevřít sbor humanitárním a kulturním organizacím; pořádat veřejné akce, např. dětské tábory, koncerty apod. Shrnuto: zajistit růst sboru, zvýšit obětavost, zvýšit důvěryhodnost sboru vůči okolí.21.6.1998:br. f. oznamuje, že bude nutno zabývat se reorganizací práce zaměstnanců sboru – nová sestra by mohla být místo s. Šůlové s. Thurzová. Lidé ze sboru nepovažují sborovou zahradu za svou ; v USA je silná identifikace členů se svým sborem, členové přispívají na sbor, ale také něco od něj vyžadují. My vybíráme peníze jen na to, abychom přežili, o nic nového se nesnažíme. Návrhy: ujmout se dětského hříště; podle vzoru presbyteriánů zavést sešit pro faráře, kam píší členové sboru co je potěšilo či zarmoutilo, co je tíží, za co by se měly konat přímluvné modlitby, zač poděkovat.13.9.1998: práce sborové sestry se ujala s. Thurzová. Obchůdek jednoho světa – musí vzniknout veřejně prospěšná organizace; ujal se jarovský a vinohradský sbor; staršovstvo souhlasí, aby se náš sbor k nim v této věci připojil; s. Zdenka Smetanová se již dříve rozhodla, že bude v obchůdku vypomáhat. S. Stehlíková se ujala úklidu zahrady, kde budou trávníky a pískoviště, žádné záhony. Sbor by měl vytvořit vlastní diakonickou službu; staršovstvo d vytvářením vzájemně pečujícího společenství souhlasí; metodické vedení by měl mít br. Žbánek.17.1.1999: br. f. konstatuje, že vyřizování stížností obyvatel domu a odstraňování nejrůznějších technických závad budovy ho časově zaneprázdňují a bude nutno uvažovat o ustavení správce domu – domovníka. Rekonstrukce suterénu – jednáno s fmou Kouba.21.2.1999: br. f. informoval o současných vztazích mezi státem a církvemi; historicky vzato byly sbory a církve prvními společenskými organizacemi v zemi a staly se vzorem pro pozdější spolkový a vzdělávací život. Oproti občanským spolkům je rozdíl v tom, že orientují lidi vertikálním směrem – k Bohu. Z toho plyne co je církvi vlastní: konání bohoslužeb, liturgie, modlitby, svátosti, poslušnost Pána Boha. To by mělo ovlivňovat naši práci v občanských spolcích a tím svědčit v běžném životě. Křesťané by měli být kvasem, který prostoupí společnost, to je forma misie od člověka k člověku. … Br. f. Dus souhlasí s ½ až ¾ úvazkem v našem sboru po dobu roční nepřítomnosti našeho br. f. Přípravou oslavy našeho sboru, která bude zřejmě v listopadu t.r., pověřeni s. Rücklová, kurátorka a br. Kunert.11.4.1999: bylo dohodnuto, že postoje k politickým názorům by se neměly diskutovat při bohoslužbách, ale po nich a jinde. K oslavám založení 28. 11. sboru pozvat skupinu Berani. 9.5.1999: dopis synodní rady o životním prostředí obsahuje výzvu, abychom věnovali pozornost dobrému stvořitelskému dílu a přistoupili k uspořádávání seminářů a sborových besed na téma Božího stvořitelského díla. Synodní rada dosud neudělila souhlas k volbě br. f. Duse. S. Thurzová nastupuje mateřskou dovolenou, ale účetnictví povede z domova. Práce na rekonstrukci suterénu se dokončují, třeba připravit stěhování nábytku z Velimi. Staršovstvo souhlasí s vydáním druhé sbírky kázání br. f. Stehlíka v počtu 500 ks.13.6.1999: dopis seniora o pověření br. f. Štorka administrací našeho sboru od 1.81999 do 31.7.2000; přišly pokyny k volbě faráře. Povolávací listina pro br. f. Duse je připravena, volba proběhne 18.7.1999.12.9.1999: bylo vytištěno 150 pozvánek na oslavy založení sboru; k zamýšlenému rozvinutí transparentu na ulici bude třeba souhlas obvodního úřadu. Návrh zvýraznit nápis Husova kaple, který v šedi fasády domu zaniká.7.11.1999: byl dohodnut pořad oslav: 9-10,30 bohoslužby s VP; 11-12 oběd; 12-14 přednesení vzpomínek a občerstvení; 14-15 vystoupení skupiny Berani; 15-16 poděkování a ukončení. Brožurka 150 ks a cena 25,- Kč/ks. Zvaní hosté: sbory seniorátu, sbor v Jablonci a ve Velimi; zástupce církví římskokatolické, československé husitské a adventistické; jednotlivci, kteří jsou nebo byli významným způsobem spjati s životem sboru… Spodní sál stál 662 000 Kč… Bazar oblečení, obuvi, popř. hraček bude 5. a 12. 12.5.12.1999: staršovstvo souhlasí s tím,aby br. Thurzo vydával pravidelně texty kázání tiskem.3.1.2000: sbor dostal od magistrátu 250 000 Kč na hříště.14.2.2000: návrh, aby se schůzí staršovstva účastnil současný 1. náhradník (s. Trojanová), aby mohl kdykoli nastoupil jako řádný člen. Kurátorka informovala o stále nižším počtu členů na biblických hodinách v Hloubětíně (2-4 přítomní).13.5.2000: bylo projednáno oplocení zahrady. Nákup 10 termosek-konvic na podávání kávy.12.6.2000: drátěný plot je bez podezdívky a stál přes 5 000 Kč; na hříšti se konal dětský den se soutěžemi. Br. f. Stehlík bude přítomen už od 6.8. a kázat bude 13.8.2.7.2000: mimořádná, uvítání br. f. Stehlíka, který se vrátil z ročního pobytu v USA.11.9.2000: k dopisu synodní rady, že máme uspořádat evangelizační slavnost se rozvinula diskuze pro koho má být evangelizace určena; vyplynulo, že křesťané by měli být vidět v životě, na svém místě. Br. f. navrhl zviditelnění sboru vlajkou, pověšenou na stožáru budovy, staršovstvo s vlajkou souhlasí, jak symbol byl navržen kříž s odvaleným kamenem. Br. f. se zmínil o možnosti fotoalba členů sboru.9.10.2000: stavba dětského hříště se realizuje za cenu, že br. f. byl pověřen fcí stavebního dozoru. Nově zaváděná liturgie.14.11.2000: br. f. vyjádřil radost z toho, že se členové sboru po bohoslužbách shromažďují k posezení a rozhovorům v klubovně a navrhuje, že by účastníci mohli přinést i zákusky k čaji z domova. Byl zmeněn pořad bohoslužeb tak, že mezi čtení bude zařazena píseň. Plot u dět. hříště byl postaven a zaplacen; pracovní skupina se rozpadla a neschází se. Pořízení kopírky a tiskárnou je v současnosti mimo naše finanční možnosti.12.12.2000: staršovstvo souhlasí s koupí repasované kopírky. Br. f. informoval, že někteří členové sboru, zejména rodiče s malými dětmi, se dožadují pozdějšího začátku bohoslužeb – od zahájení letního času od 9,30 h. Staršovstvo souhlasí se zřízením fotoalba, s. Rücklová a Wagnerová se ujmou focení. Plán přestavby a zkulturnění sociálních zařízení ve spolupráci s arch. Marešovou. Zpráva o odstoupení br. Smetany z předsednictví Ekumenické rady církví (předseda Prezidia ERC).6.3.2001: krádež kopírky ohlášena policii – výzva, aby lidé byli všímaví..3.4.2001: návrh br. f., aby se zbývajících 12 nedělí do letních prázdnin probíraly (pro děti NŠ) na ukázkách životů vybraných postav církevní dějiny od doby novozákonní až do současnosti volně podle předlohy „Taková dlouhá cesta“. Nové nájemní smlouvy jsou hotové, některé (Hrubantovi, Stehlíkovi) budou konzultovány s právničkou, otázka neplatičky Kučerové. Br. f. navrhl, aby fotografie členů sboru byly dávány na samolepící nástěnky do chodby v suterénu.15.5.2001: 26.8-2.9. bude br. f. s dětmi na letním táboře. 12.6.2001: 8.7. budou ve sboru na návštěvě presbyteriáni z USA. Pracuje se na opravě varhan.11.9.2001: staršovstvo souhlasí s pořízením kopírky a tiskárny. Br. Kunert ohlásil úmysl rezignovat na práci ve staršovstvu. Tristní poměry ve strašnickém krematoriu; neprofesionální chování k farářům i pozůstalým, neestetické prostředí…6.11.2001: br. Thurzo navrhuje, aby se na přípravě Lilie podílelo více lidí, např. formou redaktorů rubrik. Příprava fotoalba pokročila, fotografií je dost, přiblížila se doba kompletování.Opět máme kopírku. Úklid domu bude dělat br. Kratochvíl; s. Šturcová po operaci ruky nemůže vykonávat těžší fyzickou práci. Nová presbyterka s. Trojanová.27.11.2001: žádost mateřské školy o umožnění vánočního koncertu v kapli. Lilie: rubriky br. f. (teologie, život sboru); Tereza Rücklová (NŠ); Urválek (staršovstvo); Tůma (výlety, recepty, Čakovice). Byly rozhlasové bohoslužby. Rozsáhlá diskuze o liturgii.8.1.2002: br. f. oznámil staršovstvu, že po 8 letech působení v Libni bude v létě odcházet do jiného sboru v USA, kde byl zvolen.5.3.2002: mládež projevila zájem o farní zahradu. Bylo osloveno 9 kazatelů. Poškození harmonia – br. Hoblík přetřel desku včelím voskem s terpentýnem, škoda je neopravitelná a nevyčíslitelná. Varování s. Hoblíkové ve věci kvality úklidu.24.3.2002: mimořádné – stav prací na rekonstrukci dlažby v přízemí.9.4.2002: žádná pozitivní odpověď farářů na nabídku kandidatury nepřišla. S. kurátorka Kovářová oznámila úmysl podat rezignaci k 30.6.2002, protože se odstěhuje mimo Prahu.14.5.2002: volba místokurátora – Mikšíkova 4 hlasy, Trojanová 4, Thurzo 2, Rücklová 1, Lauschmann 1 – s. Trojanová ochotna přijmout, ale až od října 2002, ostatní na fci rezignovali. V opakované volbě dostala s. Trojanová 8 z 12 hlasů. Druhým místokurátorem zvolena s. Mikšíková 9 hlasy. Kázání 3 kandidátů: Pavel Jun, Petr Špirko, Pavel Hříbek. Otázka požehnání svazku dvou mužů, které chtěl udělit br. f..4.6.2002: přišly objednané biblické mapy. Br. f. navrhl seniorátnímu výboru za administrátora sboru s. f. Halamovou a br. f. Langeho. S funkcí od 1.7. schválena kurátorka s. Trojanová. V době dovolené br. f. budou zastupovat manželé Plzákovi z Jarova. Pořízení nového sborového počítače, starý byl už nefunkční. Poslední schůze s br. f. Stehlíkem a s. kurátorkou Kovářovou (k 30.6. odchází i ze staršovstva).br. Stehlík byl hnacím motorem naší činnosti, který všechno řídil, organizoval a všichni se na něj spoléhali, píše se v žádosti o finanční příspěvek na podporu dětského hříště v Mezihoří v říjnu 2005.