Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

1929 – 2019

90 LET ŽIVOTA LIBEŇSKÉHO SBORU

ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

ohlédnutí za minulostí

Pro budoucí pokolení je to psáno, aby lid, jenž bude stvořen, chválil Hospodina. (Ž 102,19)

Tyto stránky jsou určeny členům a přátelům libeňského sboru. Pokouší se otevřít čtenářům pohled do života sboru od jeho počátků až po dnešní dny. Vychází z předpokladu, že každý jeho člen by měl vědět co nejvíce o společenství budovaném na evangeliu, na jehož životě a práci se podílí.

Libeňský sbor vydal tři publikace s obdobným obsahem. První byla vydána v listopadu roku 1969 pod názvem „50 let evangelické práce, 40 let samostatného sboru Českobratrské církve evangelické v Libni“. Druhá byla vydána v listopadu roku 1989 pod názvem „1929-1989, 60 let libeňského sboru – výroční zpráva pro členy a přátele sboru“. Třetí k 80. výročí v roce 2009. Z celého obsahu je zřejmá snaha přiblížit čtenáři dobu, v níž v tom kterém období sbor žil a pracoval a jaký vliv měly události u nás a ve světě na výsledky jeho snažení.

                   

Devadesátiletá cesta našeho Sboru je křivolakou cestou víry se střídajícími se obdobími klidu a pokoje s výbuchy vzájemného neporozumění a rozladění. Je to cesta lemovaná Boží milostí i Božím mlčením, hledáním i nalézáním, pokušením i vítězstvím nad ním. Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového (Kaz 1,9). Připomeňme si bratry a sestry, ty, kteří před námi touto cestou kráčeli, kteří vedli náš Sbor, děkujme Pánu a prosme Ho, aby byl našemu Sboru i nadále milostiv. Jen se ptej na dřívější časy, které byly před tebou, od chvíle, kdy Bůh stvořil na zemi člověka. (5M 4,32).

Počátky Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8-Libni sahají do roku 1915, kdy senior a farář klimentského sboru Josef Souček s presbyterem Jaroslavem Pištorou pozvali rodiče evangelických dítek k přátelskému rozhovoru. Vzniká kazatelská stanice, která začíná své aktivní působení v roce 1917, kdy jí byla pražskou městskou radou konečně propůjčena místnost ke konání bohoslužeb. V roce 1922 staví libeňští Husovu kapli, o dva roky později se stávají filiálním sborem. Konečně pak v listopadu 1929 je ustaven samostatný farní sbor. O jeho historii – radostné, ale i strastiplné – vyprávíme.

The Evangelical Church of the Czech Brethren was formed in the year 1918, through the unification of the Protestant churches of the Lutheran and Zwinglian (Swiss) confessions. They were emancipated only after the harsh counter-reformation movement, which lasted from 1620 until the issuing of the Edict of Toleration in 1781. The local congregation in Prague Liben was founded in 1915, but only became truly independent in 1929.

Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) entstand im Jahr 1918 durch die Vereinigung der evangelischen Kirche augsburgischen Bekenntnisses und der Kirche helvetischen Bekenntnisses. Erst nach der heftigen Phase der Gegenreformation (1620-1781) wurden diese beiden Glaubensgemeinschaften im Land zugelassen. Die Wurzeln der EKBB liegen jedoch in der Böhmischen Reformation: in der Utraquisten-Kirche (1431-1620) und der Brüderunität (1457-1620). Die lokale Kirchengemeinde Prag-Liben entstand 1915, aber die Selbstständigkeit der Kirche 1929 erreicht ist. Hier schreibt man über die Geschichte der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder Prag-Libeň bis zum heutigen Tag.

Возникновение Евангелической церкви чешских братьев в Праге 8-Либни восходит к 1915 году, когда старший священник и пастор хора Климента Йозеф Соучек и пресвитер Ярослав Пиштора пригласили родителей евангелистских детей на дружескую беседу. Здесь есть начало станци, которая начинает свою активную деятельность в 1917 году, когда ей наконец предоставили пражскому горсовету помещение для богослужений. В 1922 году начинают строит часовню, а через два года они превращаются в сыновний корпус. Наконец, в ноябре 1929 года был создан отдельный приходской корпус. Его история – радостная, но и жестокая – здесь написанa.