Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Cesta z krize

Farář Miloslav NekvasilMiloslav Nekvasil (* 1930 Praha); 2005 – 2006 Praha-Libeň.Dals mi vyváznout z rozbrojů mého lidu, jako vůdce pronárodů jsi mě střežil. Sloužit bude mi i lid, který jsem neznal. (ČEP)Ty jsi mne vytrhl z různic lidu mého, zachovals mne, abych byl za hlavu národům; lid neznámý mně sloužil. (KP)(2Sam 22,44)vNastalo období, kdy kázala celá řada kazatelů, jednak z Libeňského sboru samotného, z pražského seniorátu i z dalších míst. Mezi nimi samozřejmě i ti, které Sbor měl v seznamu potenciálních uchazečů o farářské působení v Libeňském sboru.V neděli 20. února 2005 se konalo volební shromáždění, které zvolilo staršovstvem doporučeného bratra Miloslava Nekvasila za faráře Libeňského sboru. Měl působit ve Sboru do doby, než Libeň najde nového faráře. Na březnové schůzi správní komise (farář Miloslav Nekvasil, předseda Jakub Šilar, Daniel Heller, Jaromír Plíšek, Lydie Roskovcová, Marta Zemánková, Věra Lukášová) br. farář referoval, že převzal Sbor i formálně, byl ve své funkci potvrzen a nemůže hovořit o „rozlomení“ Sboru. Uvedl, že bude pokračovat v práci kazatele, ovšem smutné je, že se ve Sboru již neschází mládež a dětí je málo. Mladší členové Sboru (třicátníci) se začali pravidelně scházet v bytech. Br. Nekvasil dále uvedl, že připravuje pravidelné bohoslužby a v týdnu povede sborové biblické hodiny, v pondělí se zúčastní schůzek seniorů, jež mají ve Sboru dlouho tradici; rovněž běží pastorační návštěvy převážně u starších a nemocných členů Sboru, i návštěvy s vysluhováním VP; děti se během týdne nescházejí, rovněž tak mládež; nedělní školu vede I. Wágnerová.V neděli 3. dubna 2005 se pak konalo výroční sborové shromáždění, které se také zabývalo přípravou voleb nového staršovstva. Byla vyrobena krabička, do níž se vhazovaly návrhy z nichž členové správní komise připravili kandidátku pro volební shromáždění. To se uskutečnilo 8. května. kdy byli zvoleni Mírumil Calta, Zdeněk Lauschmann, Jan Mach, Jarmila Matějková, Eva Mikšíková, Pavel Smetana, Alena Thurzová, Jakub S. Trojan, Pavel Tůma a Irena Wagnerová. Náhradníky pak Jaromír Dus, Eva Ivanovová, Anneliese Březinová a Miriam Svobodová. Na schůzi staršovstva 15. května 2005 byla zvolena kurátorkou Eva Mikšíková a místokurátorkou Irena Wagnerová.Červnové zasedání staršovstva proběhlo za přítomnosti seniorky Mamulové a sen. kurátora Krause. Z podnětu seniorky se krátce hodnotila situace ve Sboru – konstatováno postupné zklidnění a přínos správní komise v zajištění chodu Sboru. Jan Mach byl jmenován kontaktní osobou pro zajištění styku s mládeží, která se schází po rodinách. Pro vyhledávání kazatele pro Libeňský sbor je vytvořena komise, je schválen návrh obnovit na podzim rodinné neděle a znovu začít vydávat sborový časopis LiLiE.V září 2005 byla zahájena předkonfirmační příprava, která probíhá každou neděli po bohoslužbách a vedl ji br. farář Nekvasil. Na hříšti jsou osazeny podle direktiv EU nové herní prvky, organizování rodinných nedělí se odkládá pro špatný stav suterénu, oprava stolu Páně je v závěrečné fázi. V říjnu br. Nekvasil s manželkou nabízejí přípravu vánočního pásma s dětmi. Br. Mach konstatoval, že skupina bývalé libeňské mládeže se zřejmě bude trvale scházet mimo Sbor, termín schůzek již není oznamován ve sborových ohláškách. Pokračuje hledání nového faráře, navrženo pozvat ke kázání a prezentaci na rodinných nedělích postupně šest kazatelů a br. Smetana doporučuje jako prvního pozvat Romana Mazura. Staršovstvo pověřilo ses. Thurzovou, aby po domluvě se ses. kurátorkou předávala Martinu Caltovi informace, které budou přidány na webové stránky Libeňského sboru. Při projednávání otázky důvěrnosti a mlčenlivosti vyšlo staršovstvo z článku, který se zabývá zasedáním synodu a dospělo k názoru, že schůze staršovstva je neveřejná, ale to neznamená, že jsou neveřejná i usnesení; neveřejné by mělo zůstat pouze všechno o způsobu projednávání, rozhodování a hlasování, naopak sbor by měl mít informace a být seznamován s výsledkem jednání staršovstva. V prosinci staršovstvo přijalo rozhodnutí obnovit po Novém roce nedělní posezení při kávě a čaji po bohoslužbách. Místo J. Macha, který na funkci staršího rezignoval, povolána A. Březinová.V únoru 2006 se staršovstvo usneslo prodloužit povolávací listinu br. f. Nekvasilovi do data nástupu nového kazatele. Z několika oslovených kandidátů se nakonec na březnovém setkání všichni starší v tajné volbě vyslovili pro Romana Mazura.V dopise, zaslaném na rozloučenou Miloslavu Nekvasilovi, se píše: Přijetím povolání za faráře našeho Sboru jste projevil velkou odvahu, vždyť jste nastoupil do ne zcela zklidněné hladiny sborového života. Vzal jste na sebe úkol obnovit vzájemnou důvěru a spoluvytvářet radostné a ohleduplné společenství Kristova lidu. Své poslání, zvěstovat Kristovo evangelium a šířit odpuštění, smíření a pokoj, jste věrně plnil, pečlivě jste připravoval bohoslužebná shromáždění a kázal jste „Krista a to toho ukřižovaného“. S vytříbeným citem pro bohoslužebnou liturgii jste vedl Sbor ke společným přímluvám za život Sboru, církve, národa i všeho stvoření, učil jste nás nové písně a tak jste nám otevíral bohatství našeho zpěvníku. Byl jste připraven kdykoli navštívit staré a nemocné členy našeho Sboru a posílit je dary svaté Večeře Páně. Odpovědně jste vedl přípravu ke konfirmaci, pravidelně jste přicházel do společenství starší generace a obohacoval jste nás svými celoživotními zkušenostmi. Do schůzí staršovstva jste vnášel svůj teplý humor a tak jste přispíval k tomu, že se schůze staršovstva stávaly radostným a dělným společenstvím. Nezapomeneme ani na nedělní odpolední shromáždění, pro která jste dovedl získat umělce a sám jste nám sloužil zpěvem duchovních písní. Nebylo Vám zatěžko přijíždět z druhé strany Prahy do našeho Sboru. Předal jste svému nástupci vedení Sboru, kde už dávno utichla nedorozumění a kde všichni touží po dalším rozvoji sborového života. I sestře farářové chceme poděkovat za ochotnou službu ve Sboru, především mezi dětmi, kde využila své pedagogické zkušenosti. Všude manžela doprovázela a tak jste oba dávali příklad manželského společenství, které stojí na pevných základech víry, lásky a naděje.