Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě
Farář: telefon: 777 823 540

1929 – 1999

70 LET ŽIVOTA LIBEŇSKÉHO SBORU

ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

ohlédnutí za minulostí a výroční zpráva za posledních pět let

Tato publikace je určena členům a přátelům libeňského sboru. Pokouší se otevřít čtenářům pohled do života sboru od jeho počátků až po dnešní dny. Vychází z předpokladu, že každý jeho člen by měl vědět co nejvíce o společenství budovaném na evangeliu, na jehož životě a práci se podílí.

Libeňský sbor vydal v posledních třiceti letech dvě publikace s obdobným obsahem. První byla vydána v listopadu roku 1969 pod názvem „50 let evangelické práce, 40 let samostatného sboru Českobratrské církve evangelické v Libni“. Druhá byla vydána v listopadu roku 1989 pod názvem „1929-1989, 60 let libeňského sboru – výroční zpráva pro členy a přátele sboru“. Mnoho dnešních členů našeho sborového společenství tuto publikaci nemá a tím méně tu předchozí. Proto byla použita pro nynější výroční publikaci podstatná část textů z obou dřívějších. Z celého obsahu je zřejmá snaha přiblížit čtenáři také dobu, v níž v tom kterém období sbor žil a pracoval a jaký vliv měly události u nás a ve světě na výsledky jeho snažení.

Čtenář si jistě také povšimne, že pětiletému období posledního libeňského faráře je věnován nesrovnatelně větší prostor než kterémukoliv z předchozích, mnohem delších. Tento nepoměr má jediný důvod: informovat členy a přátele libeňského sboru co nejzevrubněji o tom, co vše se v současné době ve sboru děje, aby si tímto způsobem připomenuli, že jde o živý sbor, který svou obživující sílu čerpá z Kristova evangelia a že jeho mnohotvárná činnost směřuje k tomu, aby v prostředí lásky, víry a naděje nalézal každý radost, pokoj a touhu předávat Ježíšovo poselství jiným.

Sedmdesát let práce evangelíků libeňského sboru bylo neodvratně ovlivňováno pohnutými událostmi novodobých dějin našeho národa v jejich nadějném i bolestném sledu a proměnách. Současně však dosvědčuje, že církev zakotvená v Kristově evangeliu je světlem, útočištěm a nadějí i v nejtemnějších dobách, stejně jako v údobích svobody a radostného života. Je tomu tak proto, že ukazuje k živému Bohu jako zdroji všech dobrých darů a protože vyznává Ježíšovu zvěst pravdy, lásky, odpuštění a pokoje jako spolehlivý základ lidského soužití.