Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Biblické čtení (Titovi 3,1–8):

Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají. Ať jsou vždy hotovi jednat dobře. Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha:On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Tato slova jsou spolehlivá, a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné.

Milost a slitování jsou samou podstatou evangelia. Jestliže lidský hřích je pyšným NE vůči Bohu, pak milost a slitování jsou naopak velkým Božím ANO k hříšnému člověku.

Na této zprostředkující cestě za člověkem s nabídkou jedinečných darů se společně podílejí všechny tři složky tajemné Boží bytosti: Otec, Syn i Duch svatý. C. S. Lewis neváhá počátek tohoto pohybu přirovnat k tanci: „Bůh křesťanů není něčím nebo někým statickým, nýbrž představuje dynamické, pulsující působení, život, takřka něco na způsob dramatu. Je to dokonce něco jako tanec – pokud mě nezačnete pokládat za neuctivého, použiju-li tato slova.“ A dále pokračuje upozorněním, že právě proto, že Boží niterný život překypuje vzájemnou pozorností, i na cestě za člověkem se podílejí společně Otec, Syn i Duch svatý.

Trojjediný Bůh nás stvořil proto, aby nás pozval ke svému tanci. Skutečně štěstí a nejhlubší harmonii nalezneme v životě teprve tehdy, když přijmeme dary jeho milosti a připojíme se do jeho tanečního kola.

Bože, tvá trojjedinost nám zůstává záhadou. Dobře však víme, že jako Otec, Syn i Duch se vydáváš na stejnou cestu hledání ztracených jako jsme my. Děkujeme.

(Z textů o biblickém tématu Božího milosrdenství, které připravil Roman Mazur pro příručku ke každodennímu čtení Bible „Na každý den“.)