Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Biblické čtení (Skutky 2,37–47):

Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratří?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“ A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

Klíčové Boží dary jsou všem lidem nabídnuty zdarma: Ujištění o tom, že Bůh nenechá svět nikdy bez svého zachraňujícího vlivu. Radostné oslovení, že každý člověk se může stát Božím synem či dcerou. Nabídka odpuštění vin. Naděje, že Boží svěřenci se nemusejí bát ani před branou smrti, protože jejich průvodce už má tu temnou cestu prošlápnutou zpět do Božího světla.

Klíčové Boží dary jsou všem lidem nabídnuty zdarma. Na tržišti světa jsou rozprostřeny jako jedinečná nabídka. Přece však nepadají na všechny lidi automaticky a bez ničeho dalšího. Nevnucují se nám bez našeho souhlasu. Pro nabídnutou milost je potřeba vztáhnout ruku. Říci k ní své ano. Tomuto rozhodnutí říká Bible „obrácení“. Měním při něm své smýšlení. Přiznávám sobě i Bohu, že můj život bude plný a celý, teprve když se otevřu jeho darům. A pozor! Tento životní obrat má být veřejnou záležitostí. Nemá být utajen. Jako se Bůh nestydí za nás, nemáme se ani my stydět za něho. Proto má každý křesťan na počátku své cesty víry přijmout křest, proto má každý věřící patřit do konkrétní komunity stejně smýšlejících, proto má křesťan i později dávat najevo, kdo je jeho Pánem – vyznáním, modlitbou, písní…

Pane, dej, ať v našich sborech ještě mnozí najdou tvé dary, přijmou křest a připojí se k církvi. Dej, ať společně dáváme najevo, že jsi naším Pánem.

(Z textů o biblickém tématu Božího milosrdenství, které připravil Roman Mazur pro příručku ke každodennímu čtení Bible „Na každý den“.)