Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

O Bohu, který si oblíbil milosrdenství

Biblické čtení (Micheáš 7,14–20): Pas berlou svou svůj lid, ovce dědictví svého, ty, který sám jediný přebýváš v lesní divočině na Karmelu. Ať se pasou v Bášanu a Gileádu jako za dnů odvěkých,jako za dnů, kdy jsi vycházel z egyptské země. Ukáži lidu podivuhodné věci. Spatří to pronárody a zastydí se za všechno své siláctví. Přiloží ruku na ústa, uši jim ohluchnou. Prach budou lízat jako had; jako zeměplazi polezou ve zmatku ze svých hradišť. Se strachem se budou obracet k Hospodinu, našemu Bohu. Tebe se budou bát. Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Opět se nad námi slituje, rozšlape naše nepravosti. Do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy,prokážeš věrnost Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi, jak jsi za dnů pradávných přísahal našim otcům.

Ve Starém zákoně je nejzřetelnějším dokladem Hospodinova milosrdenství a slitování příběh Izraele.Národ Abrahamových potomků ničím zvláštním nevynikal, a přece se Hospodin rozhodl učinit právě z něho svou komunitu. Sdílí s ním všechno, jen proto, aby byl Izrael stále nablízku v jeho silovém a zorném poli.Proti tomuto jeho jednání stojí ze strany Božího lidu nejednou pýcha až arogance, nevěra, lhostejnost nebo tvrdošíjnost.Přece však nad Hospodinovým hněvem vždy znovu vítězí tajemná a rozumem nepochopitelná Hospodinova příchylnost ke svému „červíčku Izraeli“. I Micheáš připomíná, že nejvlastnějším Božím „já“ je odpuštění a láska.Starozákoník Jan Heller shrnuje své srovnání Starého a Nového zákona v knize „Bůh sestupující“ takto: „Klíčové dění celé Bible vypráví o Božím sklonění k člověku, o Božím sestoupení a sestupování, o tom, že styk člověka s Bohem je dílem laskavého Boha, který nezůstal člověku vzdálen, ale z vlastní iniciativy přišel na doslech, na dohled, ba nakonec v Kristu dokonce na dosah, aby pomohl a zachránil“.

Hospodine, nejsme jako církev lepší než je tvůj první lid – Izrael. Naší nadějí je, že vůči nám prokážeš stejnou vrchovatou míru trpělivosti a shovívavosti jako vůči potomkům Abrahamovým.

(Z textů o biblickém tématu Božího milosrdenství, které připravil Roman Mazur pro příručku ke každodennímu čtení Bible „Na každý den 2017“.)