Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Biblické čtení (1. Tesalonickým 1,1–10): Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách; před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha svatého. Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hně­vu.

Skoro všechny dopisy Nového zákona začínají pozdravem a přáním milosti. I na samotném konci celé Bible, na posledních řádcích svitku Zjevení Janova najdeme stejné přání: „Milost Pána Ježíše se všemi.“ Sotva se dá totiž najít jiný pojem, který by dokázal lépe vyjádřit všechno bohatství, které nám Bůh dává. Jeho oslovení, dobrota, nabídka laskavého otcovského doprovázení, odpuštění, láska, nadějný výhled do naší budoucnosti… To vše, co nacházíme blízko Bohu, se dá možná nejlépe shrnout právě tímto slovem: Milost.

Milost není odměnou za naše dobré skutky nebo zbožné chování. Mnohem více je nepochopitelným pohybem Boží lásky ke stále klesajícím lidem. Jejím důležitým důsledkem je i smělá jistota pro den zúčtování (srov. 10. v.). Právě proto, že jsme si přiznali, že vlastním úsilím bychom si most k Bohu nikdy nepostavili, nemusíme se posledního dne bát. Bude to Ježíš, kdo nás provede branou Božího království. Nebudeme se tam prokazovat seznamem svých dobrých skutků, ale jeho pozvánkou, kterou jsme vděčně přijali.

Pane Bože, dej nám žít i umírat s vědomím, že to nejdůležitější přichází od tebe jako dar. Dej nám žít i umírat s vědomím tvé milosti. Zbav nás strachu z přicházející­ho soudu.

(Z textů o biblickém tématu Božího milosrdenství, které připravil Roman Mazur pro příručku ke každodennímu čtení Bible „Na každý den“.)