Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Matouš 5, 3-12

  • Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
  • Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
  • Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
  • Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
  • Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
  • Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
  • Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
  • Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
  • Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
  • Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

(podle 5. kapitoly Matoušova evangelia; tyto Ježíšovy proklamace na počátku jeho Kázání na hoře jsou obecně považovány za „program“ Božího království, které je podle Ježíše blízko)